Uchwały zarządu

Nr 2919/119/11 z dn. 20-12-2011

w sprawie wyrażenia zgody na zakup usługi wykonania projektu nasadzeń zastępczych wokół parkingu zrealizowanego w Radomiu w systemie „Parkuj i Jedź” i wydatkowania środków finansowych na ten cel.

więcej

Nr 2918/119/11 z dn. 20-12-2011

w sprawie pokrycia zobowiązania Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie na rzecz Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni.

więcej

Nr 2917/119/11 z dn. 20-12-2011

w sprawie przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

więcej

Nr 2916/119/11 z dn. 20-12-2011

w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Mazowieckie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „Mazowieckie Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

więcej

Nr 2915/119/11 z dn. 20-12-2011

w sprawie przyjęcia oferty objęcia oraz wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Mazowieckie nowych imiennych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Instytucja Filmowa „Max-Film” S. A. z siedzibą w Warszawie.

więcej

Nr 2914/119/11 z dn. 20-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie wydatkowania w roku 2011 środków finansowych na zakup usługi obsługi prawnej świadczonej przy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” wpisanego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 w działaniu 1.7 „Promocja Gospodarcza”.

więcej

Nr 2913/119/11 z dn. 20-12-2011

w sprawie uzgodnienia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

więcej

Nr 2912/119/11 z dn. 20-12-2011

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2012 roku w obszarze polityka społeczna Priorytet 2. Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

więcej

Nr 2911/119/11 z dn. 20-12-2011

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2012 roku w obszarze polityka społeczna – Priorytet 1. Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz związanych ze współuzależnieniem od alkoholu – Zadanie: Wspieranie i realizacja programu profilaktyczno – terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo dotkniętych skutkami alkoholizmu realizowanego w trakcie wakacji pn.: „Pogodne Lato”.

więcej

Nr 2910/119/11 z dn. 20-12-2011

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2012 roku w obszarze polityka społeczna – Priorytet 4.  Działania na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu.

więcej
Uchwały zarządu