Uchwały zarządu

Nr 2899/119/11 z dn. 20-12-2011

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Samorządowemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Warszawie na użyczenie pomieszczeń w budynku przy ulicy Kościuszki 5A w Radomiu na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

więcej

Nr 2898/119/11 z dn. 20-12-2011

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Samorządowemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Warszawie na użyczenie pomieszczeń w budynku przy ulicy Kościuszki 5A w Radomiu na rzecz Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

więcej

Nr 2897/119/11 z dn. 20-12-2011

w sprawie wyrażenia zgody Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce na wynajęcie pomieszczenia w budynku znajdującym się na terenie nieruchomości położonej przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Ostrołęce.

więcej

Nr 2896/119/11 z dn. 20-12-2011

w sprawie przekazania do administrowania Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości w Warszawie nieruchomości zabudowanej położonej w Piastowie przy ul. Edwarda Słońskiego 6.

więcej

Nr 2895/119/11 z dn. 20-12-2011

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użyczenia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

więcej

Nr 2894/119/11 z dn. 20-12-2011

w sprawie Aneksu nr 1 do Umowy Nr 2 /NI.D.I./D/10 z dnia 11 lutego 2010 r. zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim i Województwem Lubelskim, w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Lubelskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: ,,Budowa mostu na Wiśle w m. Kamień wraz z budową dróg dojazdowych” w ciągu drogi wojewódzkiej nr 747.

więcej

Nr 2893/119/11 z dn. 20-12-2011

w sprawie wniosku dotyczącego zaliczenia do kategorii dróg powiatowych niektórych odcinków dróg położonych na terenie miasta Siedlce.

więcej

Nr 2892/119/11 z dn. 20-12-2011

w sprawie przekazania Gminie Stare Babice w formie pomocy rzeczowej destruktu asfaltowego pochodzącego z prac przy przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 898 – ul. Sikorskiego w Starych Babicach.

więcej

Nr 2891/119/11 z dn. 20-12-2011

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przekazania Gminie Korytnica w formie pomocy rzeczowej 40 m3 drewna pochodzącego z wycinki drzew przy rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 637 relacji Warszawa – Węgrów na odcinku od km 44+000 do km 79+362.

więcej

Nr 2890/119/11 z dn. 20-12-2011

w sprawie rozwiązania umowy zawartej z Miastem Ostrołęka o udzielenie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.: „Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.

więcej
Uchwały zarządu