Nabór do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na rok 2016

Województwo mazowieckie ogłasza nabór do programu rozwoju bazy sportowej województwa mazowieckiego na rok 2016 (finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)

2016.01.26 13:25 , aktualizacja: 2016.04.18 12:40

Autor: Jadwiga Chmielińska, (ES), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dn. 18.12.2015 r. (Dz. U. poz. 2252) w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
 • Program Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej edycja 2016 zatwierdzony przez Ministra Sportu i Turystyki w dniu 20 stycznia 2016 r.

WNIOSKODAWCY UPRAWNIENI DO UZYSKANIA DOFINANSOWANIA:

 1. Jednostki sektora finansów publicznych określone w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej;
 2. stowarzyszenia, fundacje i inne posiadające osobowość prawną podmioty prowadzące działalność
  w zakresie kultury fizycznej, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

RODZAJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU

W ramach Programu realizowane i dofinasowane mogą być zadania inwestycyjne dotyczące obiektów sportowych ogólnodostępnych i umożliwiających masowe uprawianie sportu, polegające na budowie, przebudowie lub remoncie następujących obiektów sportowych:

 1. pełnowymiarowe sale gimnastyczne, (o wymiarach nie mniejszych niż 24xl2m  i mniejszych niż 36xl9m)  w tym szkolne hale sportowe (o wym. areny nie mniejszych niż 36xl9m)

 2. kryte pływalnie o wym. niecki nie mniejszych niż 25x12,5 m głęb.l,2-l,8m, na terenach tych powiatów, które nie posiadają tego typu obiektu (ograniczenia dotyczące wymiarów nie dotyczą zadań polegających na remoncie i przebudowie)

 3. boisk, w tym boisk wielofunkcyjnych i do streetballa oraz do sportów plażowych;

 4. kortów tenisowych (o nawierzchni akrylowej lub mączki ceglanej, ewentualnie poliuretanowej lub z trawy syntetycznej dla kortów o funkcji rekreacyjno-sportowej) i badmintonowych;

 5. torów rowerowych oraz tras kolarstwa górskiego;

 6. obiekty i urządzenia lekkoatletyczne tj. bieżnie okrężne o obwodzie krótszym niż 300 m, skocznie
  i rzutnie, pod warunkiem ich zgodności z dokumentem pn.

 7. tzw. terenowe urządzenia sportowe (siłownie zewnętrzne, ścianki wspinaczkowe oraz place sprawnościowe {parkour/street workout park/kalistenika};

 8. skateparków, tras oraz torów wrotkarskich, rolkowych i nartorolkowych;

 9. lodowisk stałych oraz torów lodowych;

 10. placów zabaw sprzyjających aktywności fizycznej i rozwijaniu siły, zwinności, wytrzymałości i zmysłu równowagi dzieci.

Dofinansowanie innych niż wymienione zadań inwestycyjnych wymaga wcześniejszego uzyskania akceptacji Ministra.

Nie przewiduje się budowy, przebudowy i remontów obiektów sportowych z przykryciem balonowym (pneumatycznym bez stałej konstrukcji) oraz bieżni lekkoatletycznych o nawierzchni z mączki ceglanej. Nie przewiduje się dofinansowania budowy, przebudowy i remontów obiektów sportowych o nawierzchni z materiałów urazogennych, np. asfaltowych, asfaltobetonowych, z żużla. Powyższy wymóg nie dotyczy obiektów, których specyfika uzasadnia stosowanie takich nawierzchni (skateparki, trasy nartorolkowe, ścianki treningowe do tenisa).

Zadanie inwestycyjne i wniosek inwestycyjny może dotyczyć większej liczby obiektów sportowych w różnych miejscowościach.

 

WARUNKI UZYSKANIA DOFINANSOWANIA

Warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach Programu jest zakwalifikowanie zadania inwestycyjnego do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na rok 2016  przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w oparciu o Program Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2016 Ministerstwa Sportu i Turystyki i akceptacja przez Ministra złożonego do Ministerstwa wniosku inwestycyjnego.

Do wyżej wymienionego Programu kwalifikowane będą zadania inwestycyjne, dla których inwestor
 w momencie składania wniosku zgłoszenia inwestycji będzie posiadał:

 • dokument stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością,
 • kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową,
 • aktualne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych,
 • rozpoczętą procedurę przetargową lub wybranego wykonawcę w trybie ustawy
  o zamówieniach publicznych,
 • pisemne zobowiązanie (oświadczenie) o zabezpieczeniu środków własnych na finansowanie zadania

Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie składają wniosek zgłoszenia inwestycji o wpisanie zadania do Programu bezpośrednio do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Wniosek zgłoszenia inwestycji należy przesłać w terminie do dnia 26 lutego 2016 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (decyduje data nadania przesyłki) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

ul. Brechta 3

03-472 Warszawa

szczegółowe informacje tel. 22/5979417

Do wniosku zgłoszenia inwestycji sportowej należy dołączyć kopię:

 • pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych oraz oświadczenie potwierdzające zabezpieczenie środków ujętych w montażu finansowym, pisemne zobowiązanie o zabezpieczeniu środków własnych na finansowanie zadania.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA ( zgodnie z Programem Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej edycja 2016 Ministerstwa Sportu i Turystyki).

 1. Dofinansowanie może wynieść do 33 proc. wydatków kwalifikowanych zadania.
 2. Dofinansowanie może wynieść do 50 proc. wydatków kwalifikowanych w przypadku realizacji zadania realizowanego w gminach o wskaźniku G nie przekraczającym 60 proc. wskaźnika Gg, o którym mowa
  w art. 20 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513).
 3. Dofinansowanie może wynieść do 70 proc. wydatków kwalifikowanych
  w przypadku:
 1. budowy pełnowymiarowej sali gimnastycznej w gminie, która nie posiada na swoim terenie tego typu obiektu (fakt nieposiadania potwierdza wnioskodawca w formie pisemnego oświadczenia)
 2. zadania realizowanego w gminach o wskaźniku G nie przekraczającym 40 proc. wskaźnika Gg.  
 3. dofinansowanie może wynieść 80 proc. wydatków kwalifikowanych w przypadku realizacji zadania dotyczącego obiektu uszkodzonego lub zniszczonego w wyniku działania żywiołu zlokalizowanego w miejscowości ujętej w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. Nr 84, poz. 906, z 2010 r. Nr 149, poz. 996 z późn. zm.)

 

 1. Obowiązują również maksymalne ograniczenia kwotowe dofinansowania:

 

 

Maksymalna procentowa wysokość dofinansowania (warianty) w mln zł

 

Typ obiektu

33 proc.

50 proc.

70 proc.

Pływalnia kryta 25 m

6

7

7

Sala sportowa

2,5

3,5

4

Pozostałe zadania

1

1,5

2

 

 1. Dofinansowanie nie może być niższe niż 100 tys. zł.
 2. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego ujętego w Programie Rozwoju Bazy Sportowej nie może być niższe niż 25 proc. kosztu całkowitego zadania inwestycyjnego.

 

Podstawowym kryterium rzutującym na wysokość dofinasowania nowych zadań zakwalifikowanych do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2016 rok będzie limit środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przyznany przez Ministra Sportu i Turystyki dla Województwa Mazowieckiego na ten rok. Województwo Mazowieckie zastrzega, że w przypadku braku limitu środków na nowe zadania, nie będą one rekompensowane dofinansowaniem ze środków budżetowych województwa.

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Rozmiar: 44 kB, Liczba pobrań: 1169, Dokument programu Microsoft Excel
Rozmiar: 2080 kB, Liczba pobrań: 1173, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 26 kB, Liczba pobrań: 825, Dokument programu Microsoft Word

Liczba wyświetleń: 6050