Klauzula RODO

Klauzula informacyjna

Dotyczy przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych w związku z postępowaniem o zlecenie realizacji zadania publicznego oraz realizacją i rozliczeniem umowy zlecania realizacji zadania publicznego.

 

Uprzejmie informuję, że:

 1. Województwo Mazowieckie jest współadministratorem, razem z organizacją pozarządową lub podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanym dalej „Wykonawcą”, danych osobowych pozyskiwanych w postępowaniu o zlecenie realizacji zadania publicznego oraz w związku z realizacją i rozliczeniem umowy zlecenia realizacji zadania publicznego. Województwo Mazowieckie odpowiada za administrowanie danymi osobowymi pozyskanymi pośrednio od Wykonawcy w celu zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy.

  Wykonawca odpowiada za przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w związku z zawarciem, realizacją i rozliczeniem umowy, w tym danych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przekazanych celem jej prawidłowego wykonania i rozliczenia.

   

  Dane kontaktowe:

  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 59-79-100, e-mail: ,  ePUAP:/umwm/esp;

 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: tel. (22) 59-79-663, e-mail:

Pani/Pana dane osobowe:

 1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanego dalej RODO, w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy zlecenia realizacji zadania publicznego, zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim i Wykonawcą na podstawie art. 11, 13 i 16 albo 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

 2. zawarte są w umowach dotyczących wykonania umowy zlecenia realizacji zadania publicznego, i w dokumentach księgowych, w tym imię i nazwisko osoby wystawiającej dokument oraz osoby opisującej dokument,

 3. nie będą udostępniane innym odbiorcom,

 4. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji,

 5. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

  1. dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania,

  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym bądź wymogiem umownym i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania. Odmowa podania danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy bądź nieuwzględnieniem wydatku w rozliczeniu umowy.

 

Nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

 • prawo do przenoszenia danych osobowych o którym mowa w art. 20 RODO;

 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.