Oświata – odznaczenia państwowe i resortowe

Nagrody Ministra Edukacji Narodowej i nagrody Kuratora Oświaty

2017.02.14 13:50 , aktualizacja: 2017.02.14 14:59

Autor: Natalia Skolimowska (OR), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Wnioski o przyznanie dyrektorowi szkoły lub placówki nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania składa, za pośrednictwem właściwego kuratora oświaty, organ prowadzący szkołę lub placówkę.

 

Szczegółowe zasady przyznawania nagród Ministra Edukacji Narodowej i Kuratora Oświaty określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 131, poz. 1078).

 

Medal Komisji Edukacji Narodowej jest nadawany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania w obszarze działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Odznaczenie przyznaje  minister do spraw oświaty i wychowania z własnej inicjatywy lub na wniosek organu prowadzącego szkołę lub placówkę (wymagana jest pozytywna opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny).

 

Szczegółowe zasady oraz tryb przedstawiania wniosków określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, jego wzoru oraz trybu przedstawiania wniosków, wręczania i sposobu noszenia (Dz. U. z 2000 r. Nr 99, poz. 1073, ze zm.).

 

Dodatkowe informacje dotyczące składania wniosków o nadane ww. medalu dostępne są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie.

 

Administratorem danych osobowych zbioru danych osobowych „Odznaczenia resortowe – nagrody Ministra Edukacji Narodowej, nagrody Kuratora Oświaty przyznawane dyrektorom oświatowych jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego” jest:

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. Jagiellońska 26,

03-719 Warszawa
Dane osobowe będą przetwarzane w celu dopełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa – ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379, z późn. zm.) i nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

 

Administratorem danych osobowych zbioru danych osobowych „Odznaczenia państwowe przyznawane dyrektorom oświatowych jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego” jest:

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. Jagiellońska 26,

03-719 Warszawa
Dane osobowe będą przetwarzane w celu dopełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa – ustawie z dnia 16 października 1992 r. o orderach o odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475, z późn. zm.) i nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

               

                 

Liczba wyświetleń: 2106

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.