Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021

„Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”

2021.02.24 10:40 , aktualizacja: 2021.03.01 09:55

Autor: Piotr Kurs (ES), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje, że w dniu 22 lutego 2021 r. została zatwierdzona do realizacji kolejna edycja programu pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”.

 

Celem programu jest poprawa jakości życia mieszkańców Mazowsza w zakresie kultury fizycznej,
sportu i rekreacji, realizowana poprzez udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na budowę lokalnej infrastruktury sportowej oraz remont i przebudowę obiektów sportowych, które są w niedostatecznym stanie technicznym lub funkcjonalnym.

 

Wnioskodawcy uprawnieni do uzyskania pomocy finansowej

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej są wszystkie jednostki samorządu terytorialnego (gminy i powiaty) z terenu województwa mazowieckiego. Kwota przeznaczona na realizację programu w 2021 roku wynosi 10 mln zł.

 

Rodzaje zadań realizowanych w ramach programu

Pomocą finansową mogą zostać objęte zadania inwestycyjne i zadania bieżące polegające na:

 • budowie
 • przebudowie (modernizacji)
 • remoncie
  obiektów sportowych przez które rozumie się, w szczególności: hale i boiska sportowe, boiska sportowe wielofunkcyjne, korty tenisowe, skateparki, lodowiska, obiekty do uprawiania sportów wodnych, obiekty do uprawiania sportów miejskich (siłownie plenerowe, pumptrack, street workout), place sportowo – rekreacyjne (z wyłączeniem placów zabaw).

Katalog obiektów nie ma charakteru zamkniętego. Każdy obiekt zgłoszony do programu, służący masowemu uprawianiu sportu i rekreacji oraz spełniający warunki ogólnodostępności będzie podlegać indywidualnej ocenie.

 

Wysokość i warunki pomocy finansowej

Dofinansowanie może wynieść maksymalnie do 75% kosztów kwalifikowalnych zadania i nie może przekroczyć 200 000 zł.

 1. wysokość pomocy finansowej jest jednakowa dla wszystkich rodzajów zadań tj. zadań inwestycyjnych polegających na budowie i modernizacji oraz zadań bieżących polegających na remoncie;
 2. pomoc finansowa będzie przekazana Beneficjentowi jednorazowo w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy;
 3. minimalny wkład własny Beneficjenta wynosi 25% kosztów kwalifikowalnych realizowanego zadania;
 4. Beneficjent zobowiązany jest zapewnić środki finansowe na pokrycie wkładu własnego
  z tytułu kosztów kwalifikowalnych oraz kosztów niekwalifikowalnych;
 5. wnioskowane zadania nie mogą być współfinansowane ze środków innych niż środki własne Beneficjenta oraz środki województwa mazowieckiego przyznane w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”;
 6. wnioskowane zadania/obiekty nie mogą być współfinansowane z innych instrumentów wsparcia oferowanych przez Województwo Mazowieckie;
 7. dofinansowaniem mogą zostać objęte zadania przygotowane lub planowane, których zakończenie nastąpi w 2021 roku;
 8. potwierdzeniem zakończenia realizacji zadania stanowić będzie końcowy protokół odbioru podpisany w terminie jego realizacji określonym w zawartej umowie.

Koszty kwalifikowalne

 • za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko takie wydatki, które są bezpośrednio związane
  z realizacją wnioskowanego zadania, a konieczność ich poniesienia jest niezbędna do jego realizacji;
 • kosztem kwalifikowalnym będzie wydatek, który zostanie poniesiony nie wcześniej niż po dacie zawarcia pomiędzy województwem mazowieckim a Beneficjentem umowy
  o przyznanie pomocy finansowej i nie później niż w dniu 31 grudnia 2021 roku;
 • w przypadku gdy Beneficjent realizując zadanie w ramach „MIWIS MAZOWSZE 2021”:
 1. nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) związanego z realizacją zadania – podatek ten zostanie uznany za koszt kwalifikowalny. Wartość kosztów kwalifikowalnych liczy się wówczas jako wartość brutto wydatku poniesionego przez Beneficjenta na realizację zadania,
 2. ma prawną możliwość odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) związanego z realizacją zadania – podatek ten zostanie uznany za koszt niekwalifikowalny. Wartość kosztów kwalifikowalnych liczy się wówczas jako wartość netto wydatku poniesionego przez Beneficjenta na realizację zadania.

Nabór wniosków

Wnioski (wg poniżej załączonego wzoru) należy składać w terminie:
od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 22 marca 2021 r.

 1. w formie papierowej osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu     Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26 lub w punktach kancelaryjnych Urzędu;
 2. w formie papierowej za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

ul. B. Brechta 3

03 – 472 Warszawa

w zamkniętej kopercie z dopiskiem (Nabór Wniosków MIWIS 2021 – infrastruktura sportowa).

 1. w wersji elektronicznej za pomocą profilu zaufanego ePUAP.

W ramach programu można złożyć tylko jeden wniosek na jedno odrębne zadanie.

 • wniosek powinien być wypełniony w sposób czytelny oraz umożliwiający odczytanie wszystkich niezbędnych i wymaganych informacji;
 • wypełniając wniosek należy usunąć wykropkowane miejsca i wpisać właściwy tekst,
 • tabela – montaż finansowy zadania nie zawiera funkcji automatycznego sumowania liczb;
 • wartości liczbowe należy podawać w formacie do dwóch miejsc po przecinku;
 • wniosek powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli
  w imieniu wnioskodawcy oraz posiadać kontrasygnatę Skarbnika wnioskodawcy;
 • wniosek złożony w innym trybie i formie niż podane powyżej nie będzie rozpatrywany.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem pomocy finansowej.

Szczegółowe informacje i zasady udzielania pomocy finansowej w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021” oraz wzory obowiązujących dokumentów, stanowią załącznik do niniejszego komunikatu.

 

Wzór umowy pomiędzy województwem mazowieckim a wnioskodawcą o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”, zostanie opublikowany w terminie późniejszym na stronie internetowej: www.mazovia.pl

Dodatkowe informacje (kontakt):

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Włodzimierz Figarski – Kierownik Biura Sportu, tel. (22) 59 79 414;

Piotr Kurp, tel. (22) 59 79 402.

 

 

Pliki do pobrania

Rozmiar: 70 kB, Liczba pobrań: 1287
Rozmiar: 59 kB, Liczba pobrań: 823
Rozmiar: 67 kB, Liczba pobrań: 526
Rozmiar: 417 kB, Liczba pobrań: 502, Dokument programu Microsoft Word

Liczba wyświetleń: 9476

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.