Linia Modlin-Płock

Wstępne Studium Wykonalności dla budowy nowej linii kolejowej w relacji Modlin – Płock – streszczenie

Dokument opracowano w 2011 r. na zlecenie województwa mazowieckiego przez Konsorcjum firm: Lider: IDOM Inżynieria Architektura i Doradztwo Sp. z o.o.
Partner: Ingenieria IDOM Internacional S.A.
Partner: IDOM Ingenieria y Sistemas S.A.

Wprowadzenie

Wstępne Studium Wykonalności dla budowy nowej linii kolejowej w relacji Modlin-Płock ma określić możliwości i warianty budowy nowej linii kolejowej.

Z uwagi na swoje cechy, kolej wpisuje się w strategie rozwoju transportu zarówno miasta Warszawy, województwa mazowieckiego, jak i innych gmin i powiatów, przez które miałaby przebiegać linia.

W ramach analiz nad projektem przeanalizowano uwarunkowania środowiskowe dla obszarów, przez które potencjalnie przebiegać ma nowo projektowana linia. Analiza wykazała, że teren, przez który przebiegać ma linia, jest stosunkowo łatwy. Nie występują żadne kolizje z obszarami Natura 2000. Najwięcej konfliktów występuje z Obszarami Chronionego Krajobrazu znajdującymi się w dużej mierze w pobliżu wschodniego brzegu rzeki Wisły. Ponadto obszary chronionego krajobrazu znajdują się w okolicach Naruszewa.

 

Analizy przewozowe

Dla oszacowania istniejącego popytu konsultant zdecydował się na przeprowadzenie serii badań terenowych. Badania przeprowadzone na potrzeby studium pozwoliły na oszacowanie wielkości ruchu w obszarze ciążenia linii.

 

Analiza techniczna

Przyjęto, że na planowanej linii będzie się odbywać ruch zarówno pasażerski jak i towarowy. Maksymalna prędkość pociągów pasażerskich wynosi 160 km/h natomiast towarowych 100 km/h.

Po wstępnych analizach do dalszych prac przyjęto 3 warianty przebiegu tras linii kolejowej.

  • wariant 1

zakłada przebieg linii kolejowej z Modlina przez Płońsk i okolice wsi Staroźreby do Płocka. W wariancie tym linia rozpoczyna się w gminie Nowy Dwór Mazowiecki i stanowić będzie przedłużenie istniejącej bocznicy kolejowej biegnącej do lotniska w Modlinie. Trasa łączy się z istniejącą linią kolejową LK-33 i kończy swój bieg w mieście Płock. Całkowita długość linii w tym wariancie wynosi ok. 78,8 km.

  • wariant 2

Przebieg linii kolejowej w wariancie rozpoczyna się w miejscu styku z bocznicą kolejową w pobliżu Lotniska Modlin. Linia kolejowa biegnie wzdłuż drogi ekspresowej S-7, po czym przecina ją i kieruje się na zachód. Przechodzi w pobliżu miejscowości: Emolinek, Nowe Przybojowe, Nowe Radzikowo, Nieborzyn, Kobylniki. Projektowana linia kolejowa krzyżuje się z drogą krajową DK 50. Dalej linia kieruje się na zachód, przechodząc przez tereny gmin Mała Wieś i Bodzanów. Następnie trasa kieruje się na północny-zachód i przebiega w pobliżu miejscowości Święceniec i w okolicach kompleksu petrochemicznego w gminie Słupno i w Płocku włącza się w istniejącą linię LK-33. Na terenie miasta Płock linia przechodzi przez teren ogródków działkowych, oddalając się od zabudowy mieszkalnej. Całkowita długość linii kolejowej w wariancie 2 wynosi około 67,9 km.

  • wariant 3

Początek linii w wariancie 3 styka się z końcem istniejącej bocznicy kolejowej znajdującej się na południe od lotniska w Modlinie (przewidzianej do modernizacji). Na trasie przewiduje się budowę stacji i przystanków kolejowych w obrębie wsi Emolinek, Czerwińsk nad Wisłą i Nowe Miszewo oraz miasta Wyszogród. Następnie linia wchodzi do Płocka i łączy się z istniejącą Linią Kolejową LK-33. Na terenie miasta linia kolejowa przebiega przez kompleks ogrodów działkowych. Długość osi korytarza w wariancie czwartym wynosi 73 km.

 

Analiza ekonomiczna i finansowa

Analiza finansowa wykonana została, aby sprawdzić koszty budowy i eksploatacji linii. Obejmuje ona również oszacowanie wpływów z biletów i koszty utrzymania linii. Analiza oparta została na kosztach jednostkowych poszczególnych prac i ilości tych prac oraz na prognozach ruchu.

Analiza finansowa wykazała, że koszty finansowe przekraczają wpływy. Dla określenia zasadności budowy linii wykonano analizę kosztów i korzyści. Przygotowaną ją zgodnie z wytycznymi Niebieskiej Księgi – sektor kolejowy Jaspers 2008.

Analiza kosztów i korzyści wykazała, że inwestycja ma dodatni bilans i dla każdego z trzech wariantów zasadna jest jej realizacja. Najkorzystniejszym okazał się wariant drugi. Z jednaj strony charakteryzuje się on najniższymi kosztami budowy, a z drugiej największymi korzyściami (oszczędnościami wynikającymi z redukcji liczby wypadów, oszczędności czasu itp.). Dlatego też wariant ten jest rekomendowany przez konsultanta jako najlepszy.

Koszty budowy linii kolejowej dla poszczególnych wariantów oszacowano na:

  • wariant 1 – 1 823 123 000 zł brutto (1 482 213 822 zł netto)
  • wariant 2 – 1 599 099 646 zł brutto (1 300 081 013 zł netto)
  • wariant 3 – 1 710 392 196 zł brutto (1 390 562 761 zł netto).

Prognozy popytu

Oparte zostały na wzroście PKB i analizach popytu istniejącego. W okresie eksploatacji linii ruch na linii (2016–2043) wzrasta od około 1800 pasażerów do około 4000 pasażerów w jednym kierunku w dniu roboczym. Podział modalny w latach, w których nowa linia kolejowa będzie funkcjonować kształtuje się na poziomie około 33 proc. dla transportu szynowego, 60 proc. dla transportu indywidualnego i 7 proc. dla transportu drogowego publicznego. W zależności od wariantu, podział ten ulega nieznacznym odchyleniom. Taki popyt, przy założeniu wykorzystania do obsługi linii elektrycznych zespołów trakcyjnych o pojemności 180 miejsc pasażerskich, przekłada się na 16 połączeń dziennie w pierwszym roku do około 36 w ostatnim roku prognozy.

 

Dodatkowe analizy

W ramach prac nad dokumentem wykonano również wstępne analizy zasadności finansowania projektu ze środków europejskich,  instytucjonalne i prawne. Wykazały one, że projekt powinien uzyskać finansowanie ze środków europejskich. Wstępna analiza instytucjonalna pokazała, że najlepszymi rozwiązaniami w obszarze instytucjonalnym byłoby powierzenie realizacji inwestycji w całości podmiotowi prywatnemu lub budowa linii przez podmiot publiczny, a następnie przekazania jej do zarządzania podmiotowi prywatnemu. Analizy prawne wykazały, że kluczowe znacznie dla przeprowadzenia inwestycji będzie miała decyzja o jej skalsyfikowaniu jako linii o znaczeniu państwowym lub nie. Decyzja ta będzie miała przełożenie na finansowanie linii i wiele innych aspektów.

Pliki do pobrania

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.