Organizacja transportu publicznego

Informacje ogólne

2014.05.06 14:05 , aktualizacja: 2016.03.29 11:10

Autor: Dorota Łucja Cichocka, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Województwo mazowieckie jako ustawowy organizator publicznego transportu zbiorowego podejmuje szereg działań w celu stworzenia efektywnego systemu transportowego umożliwiającego sprawne przemieszczanie się mieszkańców regionu przy zachowaniu odpowiedniej jakości świadczonych usług.

 

Zadania województwa jako organizatora publicznego transportu zbiorowego:

  • Planowanie rozwoju transportu – opracowanie planu transportowego
  • Organizowanie publicznego transportu zbiorowego – realizacja planu transportowego, badanie i analiza potrzeb przewozowych, zawieranie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, ustalanie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców
  • Zarządzanie publicznym transportem zbiorowym – ocena i kontrola realizacji usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, dokonywanie zmian w przebiegu linii komunikacyjnych, współpraca przy aktualizacji rozkładu jazdy, administrowanie systemem informacji dla pasażera.

 

Schemat organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie województwa mazowieckiego

 

Schemat organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie województwa mazowieckiego

 

Podstawa organizowania publicznego transportu zbiorowego:

  • Rozporządzenie nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70
  • Ustawa z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
  • Ustawa z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
  • Ustawa z 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe

Finansowanie transportu kolejowego

Finansowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich polega na dofinansowaniu nierentownych przewozów w formie rekompensaty z tytułu utraconych przychodów,w związku z wykonywaniem usług użyteczności publicznej.  Rekompensata jest przekazywana operatorom na podstawie umów o świadczenie usług publicznych oraz zawiera rozsądny zysk. Głównym źródłem finansowania przewozów są środki własne organizatora. Mogą być one uzupełniane funduszami pochodzącymi z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego.

Liczba wyświetleń: 4786