Wnioski, skargi, interwencje pasażerów

Informacje dla pasażerów transportu kolejowego

2016.04.27 12:25 , aktualizacja: 2020.01.17 12:01

Autor: Departament Nieruchomości i Infrastruktury, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 poz.2016, z późn. zm.) pasażerom przysługuje prawo składania bezpośrednio do właściwego organizatora skarg i reklamacji w związku z realizacją przewozów przez operatora.
Wnioski, skargi, interwencje mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Wnioski powinny zawierać imię i nazwisko oraz adres Wnioskodawcy. W przypadku braku tych danych wniosek pozostawiony zostanie bez rozpoznania.

 

Miejsce składania

  • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 i ul. Skoczylasa 4 od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00 lub w siedzibach delegatur Urzędu w godzinach ich urzędowania;
  • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
  • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: ;
  • ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury przy ul. Brechta 3.

Termin załatwienia sprawy przez urząd

Wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych, stosownie do przepisów art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego – Skarżący/Wnioskodawca zostaną pisemnie poinformowani o nowym terminie załatwienia sprawy.

 

 Ochrona danych

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, z późn. zm.) informujemy, że administratorem danych osobowych osób składających wnioski, skargi, interwencje związanych z pasażerskim transportem kolejowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie jest:

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. Jagiellońska 26

03-719 Warszawa

Dane osobowe przetwarzane będą odpowiednio w celu rozpatrzenia wniosku, skargi, interwencji na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 poz.2016, z późn. zm.).

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz poprawiania.

Udostępnianie danych innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa nie jest przewidywane.

 

 

 

Liczba wyświetleń: 1562