Uchwały zarządu

Nr 2921/198/08 z dn. 09-12-2008

w sprawie stanowiska do wniosku Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Mazowieckiego o projekcie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2009 rok. więcej

Nr 2920/198/08 z dn. 09-12-2008

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów organizacji wizyty studyjnej w The Norwegian Mapping and Cadastre Authority (Norweski Urząd Służby Kartograficznej i Geodezyjnej) w Oslo w dniach 22 - 25 października 2008 r. realizowanej w ramach projektu „Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną” współfinansowanego z Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego. więcej

Nr 2919/198/08 z dn. 09-12-2008

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru oferty oraz zmiany uchwały dotyczącej wyboru oferty dla części pierwszej oraz unieważnienia dla części drugiej i trzeciej postępowania o zamówienie publiczne na usługę wspomagania zarządzania projektem „Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną” współfinansowanego z Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego więcej

Nr 2918/198/08 z dn. 09-12-2008

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na „Zebranie i zorganizowanie w odpowiednie struktury danych dla potrzeb Bazy Danych Topograficznych (TBD) Województwa Mazowieckiego, zgodnie z „Wytycznymi technicznymi TBD” Głównego Geodety Kraju” dla obszaru Województwa Mazowieckiego, w ramach realizacji projektu kluczowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. więcej

Nr 2917/198/08 z dn. 09-12-2008

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru oferty dla części pierwszej postępowania o zamówienie publiczne na usługę wspomagania zarządzania projektem „Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną” współfinansowanego z Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego. więcej

Nr 2916/198/08 z dn. 09-12-2008

w sprawie upoważnienia do przyjmowania i podpisywania w imieniu zamawiającego – Samorządu Województwa Mazowieckiego – protokołów odbioru etapów przedmiotu umowy Nr 20/2008 z dnia 1 września 2008 r. dotyczącej przeprowadzenia prac badawczych realizowanych w ramach projektu Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną”, współfinansowanego z Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego. więcej

Nr 2915/198/08 z dn. 09-12-2008

w sprawie powołania Komisji Oceny Ofert złożonych w ramach konkursu na prowadzenie Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego. więcej

Nr 2914/198/08 z dn. 09-12-2008

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do umowy Nr SR.SI/MR/1152 -2/20/08 pomiędzy Województwem Mazowieckim a Krzysztofem B. Matusiakiem, dotyczącej przygotowania ekspertyzy obejmującej badania ewaluacyjne na potrzeby opracowania dokumentacji projektu systemowego pn. Monitoring i Ewaluacja wdrażania „RIS MAZOVIA – Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza”. więcej

Nr 2913/198/08 z dn. 09-12-2008

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Ostrów Mazowiecka dotyczącego współorganizacji występu „Spotkanie z Balladą – Kolędnicy z Kopydłowa”, który odbędzie się w Nagoszewie oraz przeznaczenia środków finansowych na realizację tego porozumienia. więcej

Nr 2912/198/08 z dn. 09-12-2008

w sprawie porozumienia o dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie publikacji albumu płytowego z nagraniami wybranych utworów międzynarodowego festiwalu „Ad Libitum”, organizowanego przez Fundację Polskiej Rady Muzycznej. więcej
Uchwały zarządu