Uchwały zarządu

Nr 2901/198/08 z dn. 09-12-2008

w sprawie zaopiniowania projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Gmin Członków Związku Gmin Ziemi Kozienickiej - Aktualizacja na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015.
więcej

Nr 2900/198/08 z dn. 09-12-2008

w sprawie zaopiniowania projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Iłża na lata 2008 - 2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015. więcej

Nr 2899/198/08 z dn. 09-12-2008

w sprawie umowy dotyczącej udzielenia dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. ”Szkolenia dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz zarządzających składowiskami z zakresu regulacji prawnych dotyczących zamykania i rekultywacji składowisk odpadów komunalnych w kontekście zapisów Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010 oraz Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015”. więcej

Nr 2898/198/08 z dn. 09-12-2008

w sprawie zakupu publikacji książkowej pt. „Na wsi odnowa-nowa perspektywa” związanej z wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. więcej

Nr 2897/198/08 z dn. 09-12-2008

zmieniająca uchwałę w sprawie pokrycia kosztów zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz zorganizowania uroczystości wręczenia nagród laureatom konkursu, która odbędzie sięw kwietniu 2008 r.
więcej

Nr 2896/198/08 z dn. 09-12-2008

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania nagród pieniężnych i rzeczowych przez Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz wydatkowania środków finansowych na ten cel w 2008 r. więcej

Nr 2895/198/08 z dn. 09-12-2008

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2008 r. więcej

Nr 2894/198/08 z dn. 09-12-2008

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego obowiązku dokonywania wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw. więcej

Nr 2893/198/08 z dn. 09-12-2008

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki Nr 3 do projektu uchwały Sejmiku w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok. więcej

Nr 2892/198/08 z dn. 09-12-2008

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu budżetu w 2008 roku. więcej
Uchwały zarządu