Uchwały zarządu

Nr 194/252/06 z dn. 24-01-2006

w sprawie pokrycia zobowiązań wynikających z nałożonej na Województwo Mazowieckie kary pieniężnej w związku z utworzeniem spółki prawa handlowego „Koleje Mazowieckie-KM” Sp. z o.o. więcej

Nr 193/252/06 z dn. 24-01-2006

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2006 rok oraz zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2006 rok. więcej

Nr 192/252/06 z dn. 24-01-2006

w sprawie opłacenia składki na Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej. więcej

Nr 191/252/06 z dn. 24-01-2006

w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 190/252/06 z dn. 24-01-2006

w sprawie pokrycia zobowiązania Specjalistycznego Centrum Rehabilitacji i Leczenia Schorzeń Narządu Ruchu im. prof. Mariana Weissa Zespół Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie – Jeziorna. więcej

Nr 189/252/06 z dn. 24-01-2006

w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie kwoty 121.000 zł na opłatę członkowską za 2006 rok, w związku z przynależnością Województwa Mazowieckiego do Zgromadzenia Regionów Europejskich (AER). więcej

Nr 188/252/06 z dn. 24-01-2006

w sprawie preliminarza wydatków związanego z przyjęciem delegacji z Komitatu Peszt Republiki Węgierskiej. więcej

Nr 187/252/06 z dn. 24-01-2006

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu. więcej

Nr 186/252/06 z dn. 24-01-2006

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie: Wspieranie działań mających na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat zagrożeń związanych z narkomanią; Programów na rzecz osób dotkniętych niepełnosprawnością, a w szczególności dzieci i młodzieży oraz pomoc osobom niepełnosprawnym; Programów Profilaktyczno - Terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo; Programów Profilaktyczno - Terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo dotkniętych skutkami alkoholizmu realizowanych w trakcie roku szkolnego. więcej

Nr 185/252/06 z dn. 24-01-2006

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 przy Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Garwolinie. więcej
Uchwały zarządu