Uchwały zarządu

2006.02.28

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 191/252/06
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 24 stycznia 2006 r.

w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3 oraz art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 ze. zm.1)), w związku z § 21 pkt 8 uchwały Nr 217/2005 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2006 rok - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Upoważnia się Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego do zaciągania w 2006 r. zobowiązań obciążających budżet Województwa Mazowieckiego roku następnego z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego do kwoty 5.500.000 zł (słownie: pięć milionów pięćset tysięcy złotych).
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust.1, obejmuje prawo do udzielania dalszych pełnomocnictw.
3. Zobowiązuje się Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego do składania Skarbnikowi Województwa Mazowieckiego miesięcznych informacji dotyczących wysokości zaciągniętych w danym miesiącu zobowiązań, o których mowa w ust. 1, w terminie do 10 dnia następnego miesiąca.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1 zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206.

powrót