Uchwały zarządu

2006.02.28

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 192/252/06
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 24 stycznia 2006 r.

w sprawie opłacenia składki na Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)) w związku z uchwałą Nr 27/29/2000 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie delegowania przedstawiciela Sejmiku do udziału w pracach Komitetu Założycielskiego Związku Województw RP - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Przeznacza się kwotę 64.244 zł na opłacenia składki członkowskiej na Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Środki na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1, zaplanowane zostały w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2006 – przyjętym Uchwałą Nr 217/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2006 rok ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2006 r. Nr 1, poz. 2) – w dziale 750, rozdziale 75095, § 4430 i pochodzą z dochodów własnych budżetu Województwa Mazowieckiego.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1 zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206.

powrót