Uchwały zarządu

2006.02.28

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 190/252/06
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 24 stycznia 2006 r.

w sprawie pokrycia zobowiązania Specjalistycznego Centrum Rehabilitacji i Leczenia Schorzeń Narządu Ruchu im. prof. Mariana Weissa Zespół Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie – Jeziorna.

Na podstawie art.41 ust.1 i ust. 2 pkt 1 i 3 oraz art. 70 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1590, z późn. zm.1)), uchwały Nr 177/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego długoterminowego zaciąganego przez Specjalistyczne Centrum Rehabilitacji i Leczenia Schorzeń Narządu Ruchu im. prof. Mariana Weissa Zespół Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie - Jeziorna - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się kwotę 234.964,82 zł, na pokrycie przez Województwo Mazowieckie zobowiązania na rzecz Kommunalkredit Austria AG z siedzibą w Wiedniu z tytułu należnych odsetek od zaciągniętego kredytu, Specjalistycznego Centrum Rehabilitacji i Leczenia Schorzeń Narządu Ruchu im. prof. Mariana Weissa Zespół Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie - Jeziorna, na podstawie umowy kredytowej nr 111.831 z dnia 11 września 2004 r. zawartej przez Kommunalkredit Austria AG z siedzibą w Wiedniu a Specjalistycznym Centrum Rehabilitacji i Leczenia Schorzeń Narządu Ruchu im. prof. Mariana Weissa ZSPZOZ w Konstancinie - Jeziorna zaś wynikającego z postanowień umowy poręczenia z dnia 23 grudnia 2004 r. przeznaczonego na restrukturyzację zadłużenia.

§ 2.

Środki, o których mowa w § 1, zostały zaplanowane w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2005 rok przyjętym uchwałą Nr 217/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2006 rok ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 Nr 1, poz. 2) - w dziale 757, rozdziale 75704, § 8020 i pochodzą z dochodów własnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1 zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206.

powrót