Uchwały zarządu

2006.02.28

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 194/252/06
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 24 stycznia 2006 r.

w sprawie pokrycia zobowiązań wynikających z nałożonej na Województwo Mazowieckie kary pieniężnej w związku z utworzeniem spółki prawa handlowego „Koleje Mazowieckie-KM” Sp. z o.o.

Na podstawie art.41 ust.1 i 2 pkt 1 i 3 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1590, z późn. zm1) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się kwotę 5.000 zł. na pokrycie kary pieniężnej z tytułu decyzji Nr DOK – 177/2005 Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 28 grudnia 2005 r. dotyczącej niezgłoszenia zamiaru utworzenia spółki prawa handlowego, o jakiej mowa w art. 12 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, ( Dz. U z 2005 r. Nr 244, poz. 2080) przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

§ 2.

Środki, o których mowa w § 1, zostały zaplanowane w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2006 rok przyjętym uchwałą Nr 217/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2006 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r., Nr 1, poz. 2) - w dziale 750, rozdziale 75095, § 4600 i pochodzą z dochodów własnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1 zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206.

powrót