Uchwały zarządu

Nr 2986/121/11 z dn. 27-12-2011

w sprawie upoważnienia do reprezentowania i wykonywania prawa głosu w imieniu Wspólnika, Województwa Mazowieckiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin” Sp. z o.o.

więcej

Nr 2985/121/11 z dn. 27-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie w roku 2011 środków finansowych na realizację umowy nr 17/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r., dotyczącej wykonania prac eksperckich, dostawy oprogramowania, dostawy i wdrożenia zintegrowanych ze sobą systemów teleinformatycznych oraz przeprowadzenia szkoleń, realizowanej w ramach projektu pt. „Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną”, współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

więcej

Nr 2984/121/11 z dn. 27-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie w roku 2011 środków finansowych na realizację usługi prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dla projektu „Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną” współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

więcej

Nr 2983/121/11 z dn. 27-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na zakup usługi prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dla projektu pt. „Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną”, współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

więcej

Nr 2982/121/11 z dn. 27-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie pokrycia kosztów wynagrodzenia komisji konkursowej oraz ufundowania nagród pieniężnych i rzeczowych dla laureatów konkursu na najlepszą pracę magisterską poświęconą rozwojowi obszarów wiejskich w Województwie Mazowieckim.

więcej

Nr 2981/121/11 z dn. 27-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup usługi polegającej na wykonaniu tablic informacyjnych i reklamowych dla beneficjentów działań wdrażanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

więcej

Nr 2980/121/11 z dn. 27-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów zorganizowania i przeprowadzenia cyklu szkoleń dla producentów rolnych i samorządowców z terenu województwa mazowieckiego nt. uwarunkowań formalno – prawnych i organizacyjnych tworzenia i działalności grup producentów rolnych.

więcej

Nr 2979/121/11 z dn. 27-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie zakupu usług publikacji prasowych związanych z ogłoszeniem terminów i miejsc naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

więcej

Nr 2978/121/11 z dn. 27-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie „Zasad i trybu postępowania w zakresie dysponowania środkami związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych”.

więcej

Nr 2977/121/11 z dn. 27-12-2011

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” osi priorytetowej 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa zawartej w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013”.

więcej
Uchwały zarządu