Uchwały zarządu

Nr 2976/121/11 z dn. 27-12-2011

uchylająca uchwałę w sprawie zakupu usługi publikacji prasowej w zakresie informacji o możliwości składania, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński wniosków o dofinansowanie operacji objętych osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”.

więcej

Nr 2975/121/11 z dn. 27-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków ocenionych w ramach konkursu zamkniętego nr 2/POKL/8.1.2/2011 dla Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, trwającego od dnia 15 kwietnia 2011 r. do dnia 16 maja 2011 r.

więcej

Nr 2974/121/11 z dn. 27-12-2011

w sprawie zatwierdzenia listy wniosków ocenionych w ramach naboru systemowego nr 1/POKL/9.1.2/2011 dla Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Podziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 trwającego od dnia 3 czerwca 2011 r. do dnia 5 lipca 2011 r.

więcej

Nr 2973/121/11 z dn. 27-12-2011

w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności i merytorycznej (horyzontalnej, szczegółowej) oraz strategicznej złożonych w ramach konkursu zamkniętego bez preselekcji RPOWM/1.4/1/2011 - Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” dla Działania 1.4 „Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

więcej

Nr 2972/121/11 z dn. 27-12-2011

w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności i merytorycznej (horyzontalnej, szczegółowej) oraz strategicznej złożonych w ramach konkursu zamkniętego bez preselekcji RPOWM/1.2/1/2011 Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” dla Działania 1.2 „Budowa sieci współpracy nauka - gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

więcej

Nr 2971/121/11 z dn. 27-12-2011

w sprawie zatwierdzenia częściowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu otwartego bez preselekcji RPOWM/1.8/1/2011 - lista nr 2 - Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” dla Działania 1.8 „Wsparcie dla przedsiębiorstww zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

więcej

Nr 2970/121/11 z dn. 27-12-2011

w sprawie zatwierdzenia częściowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu otwartego bez preselekcji RPOWM/1.7/1/2010 - lista nr 5 - Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” dla Działania 1.7 „Promocja gospodarcza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

więcej

Nr 2969/121/11 z dn. 27-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM).

więcej

Nr 2968/121/11 z dn. 27-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na pokrycie kosztów świadczenia usługi doradczo – konsultacyjnej (ekspert) na potrzeby realizacji projektu pn. „Poprawa zdolności innowacyjnych w europejskich klastrach chemicznych” (ChemClust), dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C.

więcej

Nr 2967/121/11 z dn. 27-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie Zasad kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, wzoru wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 oraz instrukcji wypełniania tego wniosku.

więcej
Uchwały zarządu