Uchwały zarządu

Nr 2966/121/11 z dn. 27-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie zakupu usługi polegającej na przygotowaniu reportażu filmowego z funkcjonowania Innowacyjnych Klubów Przedsiębiorczości na potrzeby promocji projektu pn. „Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej

Nr 2965/121/11 z dn. 27-12-2011

w sprawie umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Mazowieckiego na 2012 r.

więcej

Nr 2964/121/11 z dn. 27-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług tłumaczeń pisemnych w ramach realizacji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego projektu pn. „Budowa systemu energii odnawialnej – kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa” w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

więcej

Nr 2963/121/11 z dn. 27-12-2011

w sprawie udzielenia poręczenia na zabezpieczenie zobowiązań spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.

więcej

Nr 2962/121/11 z dn. 27-12-2011

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zmianę umowy Spółki.

więcej

Nr 2961/121/11 z dn. 27-12-2011

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany umowy spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka ograniczoną odpowiedzialnością oraz zmianę umowy Spółki.

więcej

Nr 2960/121/11 z dn. 27-12-2011

w sprawie upoważnienia do reprezentowania i wykonywania prawa głosu w imieniu Wspólnika, Województwa Mazowieckiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

więcej

Nr 2959/121/11 z dn. 27-12-2011

w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Mazowieckie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „Szpital Mazowiecki w Garwolinie” Sp. z o.o. z siedzibą w Garwolinie.

więcej

Nr 2958/121/11 z dn. 27-12-2011

w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Mazowieckie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie” Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie.

więcej

Nr 2957/121/11 z dn. 27-12-2011

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień zakończenia likwidacji Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa „Stocer” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Konstancinie - Jeziornie.

więcej
Uchwały zarządu