Uchwały zarządu

Nr 2839/117/11 z dn. 12-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego nr POKL.06.02.00-14-001/10 „Załóż firmę z WUP”, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

więcej

Nr 2838/117/11 z dn. 12-12-2011

w sprawie aneksu nr 2 do Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pomiędzy Instytucją Zarządzającą a Instytucją Pośredniczącą II stopnia.

więcej

Nr 2837/117/11 z dn. 12-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia podziału  środków  finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego w 2011 roku na zadanie pn.: „Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej”.

więcej

Nr 2836/117/11 z dn. 12-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zakup usługi tłumacza podczas spotkania rocznego z przedstawicielami Komisji Europejskiej.

więcej

Nr 2835/117/11 z dn. 12-12-2011

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie określenia kryteriów ustalania podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa mazowieckiego na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań.

więcej

Nr 2834/117/11 z dn. 12-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie zakupu usługi polegającej na organizacji stoiska wystawienniczego Samorządu Województwa Mazowieckiego na targach Fruit Logistica w dniach 8 – 10 lutego 2012 r. w Berlinie.

więcej

Nr 2833/117/11 z dn. 12-12-2011

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Województwem Mazowieckim a Krajową Agencją Poszanowania Energii S.A. dotyczącego udziału Województwa Mazowieckiego w projekcie ,,PromoBio” realizowanym przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A.

więcej

Nr 2832/117/11 z dn. 12-12-2011

w sprawie upoważnienia do reprezentowania i wykonywania prawa głosu w imieniu Wspólnika, Województwa Mazowieckiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Warszawska Kolej Dojazdowa” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim.

więcej

Nr 2831/117/11 z dn. 12-12-2011

w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Mazowieckie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach” Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach.

więcej

Nr 2830/117/11 z dn. 12-12-2011

w sprawie upoważnienia do podpisania wniosku beneficjenta o płatność oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentacji związanej z realizacją projektu pn.: „Zakup spalinowych autobusów szynowych”.

więcej
Uchwały zarządu