Uchwały zarządu

Nr 2182/394/10 z dn. 26-10-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do reprezentowania i wykonywania prawa głosu w imieniu Wspólnika, Województwa Mazowieckiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Mazowiecka Agencja Energetyczna” Sp. z o.o.

więcej

Nr 2181/393/10 z dn. 26-10-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki  do projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok.

więcej

Nr 2180/393/10 z dn. 26-10-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu naboru wniosków
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2007 – 2013 na rok 2010.

więcej

Nr 2179/393/10 z dn. 26-10-2010

w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektu znajdującego się
w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (IWIPK), Priorytet III „Regionalny system transportowy”, Działanie 3.1 „Infrastruktura drogowa”.

więcej

Nr 2178/393/10 z dn. 26-10-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie częściowego wyboru projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalnoścido dofinansowania znajdujących się na liście nr 2 w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/4.2/1/2008 Priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” dla Działania 4.2 „Ochrona powierzchni ziemi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

więcej

Nr 2177/393/10 z dn. 26-10-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie wstępnego wyboru projektów do dofinansowania
w ramach Konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/4.2/1/2008 Priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” dla Działania 4.2 „Ochrona powierzchni ziemi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

więcej

Nr 2176/393/10 z dn. 26-10-2010

w sprawie częściowego wyboru projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalnoścido dofinansowania znajdujących się na liście nr 17 w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/3.1/1/2008 Priorytet III „Regionalny system transportowy” dla Działania 3.1 „Infrastruktura drogowa” (drogi gminne) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

więcej

Nr 2175/393/10 z dn. 26-10-2010

w sprawie zatwierdzenia listywniosków, które w wyniku pozytywnie rozpatrzonego protestu przeszły procedurę ponownej oceny merytorycznej, lub których ocena została skorygowana w wyniku pozytywnie rozpatrzonego protestu w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/9.1.1/2010 dlaPoddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności
w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 trwającego od dnia 2 lutego 2010 r. do dnia 1 marca 2010 r.
na podstawie protokołu z III posiedzenia Komisji Oceny projektów.

więcej

Nr 2174/393/10 z dn. 26-10-2010

w sprawie zatwierdzenia listy wniosków o dofinansowanie przywróconych do ponownej oceny merytorycznej w wyniku uwzględnienia środka odwoławczego ocenionych podczas II Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu zamkniętego
nr 1/POKL/8.1.1/2009 dla Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw
w regionie Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych
i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 trwającego od dnia 2 lutego 2009 r. do 13 marca 2009 r.
na podstawie Protokołu z II Posiedzenia Komisji Oceny Projektów.

więcej

Nr 2173/393/10 z dn. 26-10-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lelis.

więcej
Uchwały zarządu