Uchwały zarządu

Nr 2162/393/10 z dn. 26-10-2010

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na „Wykonanie koncepcji programowo - przestrzennej wraz z badaniami geotechnicznymi, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
oraz programu funkcjonalno - użytkowego dla inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa bocznicy kolejowej ze stacji kolejowej Modlin do Portu Lotniczego w Modlinie
oraz budowa stacji/przystanku kolejowego na terenie Portu Lotniczego w Modlinie”.

więcej

Nr 2161/393/10 z dn. 26-10-2010

w sprawie upoważnienia do reprezentowania i wykonywania prawa głosu w imieniu Wspólnika, Województwa Mazowieckiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Mazowiecka Agencja Energetyczna” Sp. z o.o.

więcej

Nr 2160/393/10 z dn. 26-10-2010

w sprawie Aneksu Nr 4 do Porozumienia z dnia 20 lutego 2004 r., dotyczącego rozbudowy Muzeum Mazowieckiego w Płocku, zawartego pomiędzy Województwem Mazowieckim
a Gminą - Miastem Płock oraz Aneksu Nr 2 do umowy trójstronnej zawartego pomiędzy Województwem Mazowieckim, Gminą - Miastem Płock oraz Muzeum Mazowieckim
w Płocku w przedmiocie ustalenia zasad partnerstwa przy pozyskaniu środków unijnych
na realizację projektu pn. „Rozbudowa i adaptacja kamienicy przy ul. Tumskiej dla potrzeb Muzeum Mazowieckiego w Płocku”.

więcej

Nr 2159/393/10 z dn. 26-10-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych”.

więcej

Nr 2158/393/10 z dn. 26-10-2010

w sprawie umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Garwolinie
przy Al. Legionów 11 pomiędzy Województwem Mazowieckim, Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Dzieci i Młodzieży w Zagórzu w likwidacji a Szpitalem Mazowieckim
w Garwolinie sp. z o.o.

więcej

Nr 2157/393/10 z dn. 26-10-2010

zmieniająca uchwałę wsprawie powierzenia spółce „Koleje Mazowieckie – KM”
sp. z o.o., jako zarządcy, administrowania parkingiem dozorowanym w systemie „Parkuj i Jedź”- w miejscowości Siedlce w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

więcej

Nr 2156/393/10 z dn. 26-10-2010

w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do umowy z Miastem Siedlce w sprawie przyjęcia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów administrowania parkingiem dozorowanym w systemie „Parkuj i Jedź” w miejscowości Siedlce w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

więcej

Nr 2155/393/10 z dn. 26-10-2010

w sprawie ustanowienia hipoteki kaucyjnej na części nieruchomości położonej
w Warszawie przy ul. Kondratowicza 8.

więcej

Nr 2154/393/10 z dn. 26-10-2010

w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” SPZOZ z siedzibą w Ząbkachna zawarcie umowy użyczenia nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Rychlińskiego 1 w Ząbkach.

więcej

Nr 2153/393/10 z dn. 26-10-2010

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości w Warszawie
na wynajęcie lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 12 w budynku przy ul. Partyzantów 6 w Pruszkowie.

więcej
Uchwały zarządu