Uchwały zarządu

Nr 2142/393/10 z dn. 26-10-2010

w sprawie pokrycia kosztów dostosowania, rozbudowy i wdrożenia systemu informatycznego (oprogramowania) do obsługi wniosków o udział w projekcie systemowym Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Zagrajmy o sukces” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

więcej

Nr 2141/393/10 z dn. 26-10-2010

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy nieodpłatnego przekazania mienia, z dnia 1 października 2010 r., zawartej z Powiatem Piaseczyńskim.

więcej

Nr 2140/393/10 z dn. 26-10-2010

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy nieodpłatnego przekazania mienia, z dnia 1 października 2010 r., zawartej z Miastem Stołecznym Warszawa.

więcej

Nr 2139/393/10 z dn. 26-10-2010

w sprawie wypłaty I transzy stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Województwa Mazowieckiego w roku szkolnym 2010/2011
w ramach projektu „Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”.

więcej

Nr 2138/393/10 z dn. 26-10-2010

w sprawie zakupu sprzętu techniczno - biurowego i sprzętu komputerowego do realizacji zadań w ramach projektu systemowego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Zagrajmy o sukces””.

więcej

Nr 2137/393/10 z dn. 26-10-2010

w sprawie powierzenia Województwu Mazowieckiemu przez Miasto Ostrołęka
przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych i udzielenia dotacji celowej.

więcej

Nr 2136/393/10 z dn. 26-10-2010

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego
na zakup usługi przygotowania graficznego, składu, druku i dostawy publikacji „Smaki Mazowsza”.

więcej

Nr 2135/393/10 z dn. 26-10-2010

w sprawie wyrażenia zgody na organizację IV edycji „Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku” oraz na zakup usług polegających na zaprojektowaniu i druku plakatów i ulotek na potrzeby tego konkursu.

więcej

Nr 2134/393/10 z dn. 26-10-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego popierającego przesłanie Apelu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie utworzenia systemu opieki paliatywno-hospicyjnej w kraju.

więcej

Nr 2133/393/10 z dn. 26-10-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

więcej
Uchwały zarządu