Uchwały zarządu

Nr 2172/393/10 z dn. 26-10-2010

w sprawie odwołania Dyrektora Muzeum Niepodległości w Warszawie.

więcej

Nr 2171/393/10 z dn. 26-10-2010

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie.

więcej

Nr 2170/393/10 z dn. 26-10-2010

w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Medycznych Szkół Policealnych
w Ciechanowie.

więcej

Nr 2169/393/10 z dn. 26-10-2010

w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów uczestnictwa pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w krajowych wyjazdach studyjnych
w zakresie innowacyjności
w ramach realizacji projektu systemowego „Podniesienie kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odpowiedzialnych za proces implementacji RSI – budowa profesjonalnych kadr regionu Mazowsza” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

więcej

Nr 2168/393/10 z dn. 26-10-2010

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie proceduryna opracowanie i zakup materiałów promocyjnych z nadrukiem w ramach projektów systemowych: „Podniesienie kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odpowiedzialnych za proces implementacji RSI – budowa profesjonalnych kadr regionu Mazowsza” oraz „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”.

więcej

Nr 2167/393/10 z dn. 26-10-2010

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na usługę polegającą na zorganizowaniu Rocznej Konferencji Podsumowującej Wdrażanie PO KL w Województwie Mazowieckim oraz wydatkowania środków na realizację tej usługi.

więcej

Nr 2166/393/10 z dn. 26-10-2010

w sprawie powołania Komisji Oceny Ofert oceniającej oferty złożone w ramach konkursu na wybór instytucji prowadzącej Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Siedlcach.

więcej

Nr 2165/393/10 z dn. 26-10-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie projektu planu rzeczowo – finansowego wydatkowania środków Funduszu Kolejowego na lata 2009 – 2010.

więcej

Nr 2164/393/10 z dn. 26-10-2010

w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej Muzeum Szlachty Mazowieckiej
w Ciechanowie.

więcej

Nr 2163/393/10 z dn. 26-10-2010

w sprawie upoważnienia do reprezentowania i wykonywania prawa głosu w imieniu Wspólnika, Województwa Mazowieckiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki  „Przewozy Regionalne” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

więcej
Uchwały zarządu