Uchwały zarządu

Nr 2132/393/10 z dn. 26-10-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Szpitalu Kolejowym
im. dr. med. W. Roeflera w Pruszkowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

więcej

Nr 2131/393/10 z dn. 26-10-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie powołania Rady Społecznejprzy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Meditrans Ostrołęka” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce.

więcej

Nr 2130/393/10 z dn. 26-10-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie powołania Rady Społecznejprzy Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicyw Otwocku.

więcej

Nr 2129/393/10 z dn. 26-10-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

więcej

Nr 2128/393/10 z dn. 26-10-2010

w sprawie ugody z Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespołem Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym w Radomiu, w przedmiocie zwrotu na rzecz Wierzyciela należności z tytułu spłaconych rat kredytu.

więcej

Nr 2127/393/10 z dn. 26-10-2010

w sprawie zmian w Planie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na 2010 rok.

więcej

Nr 2126/393/10 z dn. 26-10-2010

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2010 r.

więcej

Nr 2125/393/10 z dn. 26-10-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie Regulaminu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznegooraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

więcej

Nr 2124/393/10 z dn. 26-10-2010

w sprawie zasad rozliczania majątku ruchomego, zakupionego ze środków przeznaczonych na funkcjonowanie klubów radnych i radnych niezrzeszonych, będącego własnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w Warszawie.

więcej
Uchwały zarządu