Uchwały zarządu

Nr 32/1/06 z dn. 28-11-2006

w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Województwa Mazowieckiego w portalu internetowym Wirtualna Polska. więcej

Nr 31/1/06 z dn. 28-11-2006

w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Województwa Mazowieckiego przez firmę eProjekt z siedzibą przy ul. Śniadeckich 7 w Kielcach. więcej

Nr 30/1/06 z dn. 28-11-2006

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na druk, złożenie, pakowanie oraz dystrybucję na terenie m.st. Warszawy obwieszczeń oraz kart do głosowania, w związku z wyborami do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 29/1/06 z dn. 28-11-2006

w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej oraz wykonywanie zadań wyborczych Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Warszawie podczas wyborów do Sejmiku Województwa Mazowieckiego w 2006 r. więcej

Nr 28/1/06 z dn. 28-11-2006

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę transportową związaną z rozwozem po gminach mazowieckich obwieszczeń oraz kart do głosowania, w związku z wyborami do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 27/1/06 z dn. 28-11-2006

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchwalenia „Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Mazowieckiego”. więcej

Nr 26/1/06 z dn. 28-11-2006

w sprawie oceny wypełnienia obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim rzeki Jeziorka – nr 1. więcej

Nr 25/1/06 z dn. 28-11-2006

w sprawie przeznaczenia środków pieniężnych na sfinansowanie wynagrodzenia wykładowców prowadzących seminarium „Rola zagospodarowania przestrzennego w gospodarce odpadami” w ramach realizacji projektu RECO. więcej

Nr 24/1/06 z dn. 28-11-2006

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Województwie Mazowieckim z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2007 roku. więcej

Nr 23/1/06 z dn. 28-11-2006

w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego do powoływania przewodniczących komisji egzaminacyjnych dla przeprowadzania egzaminów z przygotowania zawodowego w policealnych szkołach zawodowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. więcej
Uchwały zarządu