Uchwały zarządu

2006.12.05

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 26/1/06
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 28 listopada 2006 r.

w sprawie oceny wypełnienia obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim rzeki Jeziorka – nr 1.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), w związku z art. 1a i art. 6 ust. 2a i ust. 2b ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z późn. zm.2)) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się pozytywnej oceny wypełnienia obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej, przez Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie, w obwodzie rybackim rzeki Jeziorka – nr 1 za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2005 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.

Przekazuje się ocenę wypełnienia obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim rzeki Jeziorka – nr 1 do wiadomości Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Warszawie – właścicielowi wody.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz. 558 Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1206
oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875.
2) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189 i Nr 115, poz. 1229, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087 i Nr 175, poz. 1462.

Pliki do pobrania

Rozmiar 59 kB , Liczba pobrań: 486, Dokument programu Microsoft Word
powrót