Uchwały zarządu

2006.12.05

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 25/1/06
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 28 listopada 2006 r.

w sprawie przeznaczenia środków pieniężnych na sfinansowanie wynagrodzenia wykładowców prowadzących seminarium „Rola zagospodarowania przestrzennego w gospodarce odpadami” w ramach realizacji projektu RECO.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3, art. 57 ust. 1 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2001 r. Nr 142,
poz. 1590 z późn. zm.1)), w związku z uchwałą Nr 142/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 listopada 2004 roku w sprawie uczestnictwa Województwa Mazowieckiego w międzynarodowym projekcie w zakresie gospodarki odpadami „RECO” oraz w związku z § 85 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r.
w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218)
- uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na wydatkowanie kwoty do 1.500 zł na sfinansowanie wynagrodzenia wykładowców prowadzących seminarium „Rola zagospodarowania przestrzennego
w gospodarce odpadami” w ramach realizacji projektu RECO.
2. Szczegółowe warunki realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, zostaną określone
w umowach o dzieło.
3. Do podpisania umów o dzieło, o których mowa w ust. 2, upoważnia się Ireneusza Majchera, Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Romualda Woźniaka, Zastępcę Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 2.

Środki finansowe na sfinansowanie wynagrodzenia wykładowców, o którym mowa w § 1, ust. 1, zaplanowane zostały w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2006
– przyjętym uchwałą Nr 217/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na rok 2006 - ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r. Nr 1, poz. 2) w dziale 900, rozdziale 90002 § 4178 – kwota
1.125 zł i w § 4179 – kwota 375 zł (umowa o dzieło) i pochodzą z dochodów własnych oraz będą refundowane ze środków Unii Europejskiej.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1206 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875.

powrót