Uchwały zarządu

2006.12.05

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 32/1/06
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 28 listopada 2006 r.

w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Województwa Mazowieckiego w portalu internetowym Wirtualna Polska.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), w związku z § 9 ust. 1 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie statutu województwa (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218) oraz § 2 uchwały Nr 38/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie zasad i trybu używania herbu Województwa Mazowieckiego - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na użycie herbu Województwa Mazowieckiego w portalu internetowym Wirtualna Polska. Herb zostanie umieszczony w portalu Wirtualna Polska, w serwisie poświęconym wyborom samorządowym.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875.

powrót