Stypendia dla medyków

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim w roku akademickim 2021/2022

2021.06.16 13:25

Autor: Bartłomiej Rokicki (ZD), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Zgodnie z § 4 Regulaminu przyznawania stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim, Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 15 czerwca 2021 r. podjął uchwałę nr 914/236/21 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim w roku akademickim 2021/2022. W niniejszym Ogłoszeniu naboru wniosków wskazano m.in. termin składania wniosków, listę specjalizacji deficytowych, przewidywaną liczbę przyznanych stypendiów oraz listę wojewódzkich podmiotów leczniczych, w których przyszli lekarze będą mogli odpracować okres pobieranego stypendium w ramach wybranej specjalizacji deficytowej. Dla ułatwienia dokonania wyboru podmiotu leczniczego oraz specjalizacji deficytowej, w ramach której nastąpi odpracowanie okresu pobierania stypendium, w Informacjach dodatkowych zamieszczono listę specjalizacji deficytowych wraz z listą wojewódzkich podmiotów leczniczych deklarujących możliwość zatrudnienia w ramach danej specjalizacji oraz wskazano ile faktycznie będzie wynosić okres odpracowania otrzymanego stypendium, w zależności od okresu jego pobierania.

 

Nabór wniosków skierowany jest do osób kształcących się na studiach wyższych stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku lekarskim w uczelni mającej siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Stypendium przyznawane jest studentom z najwyższą średnią ocen z egzaminów za ostatni rok studiów, na podstawie prawidłowo złożonego wniosku, w ramach środków finansowych zagwarantowanych na ten cel w budżecie Województwa Mazowieckiego, przy czym w przypadku równej średniej ocen decyduje kolejność wpływu wniosku.

 

Nabór wniosków trwać będzie do 3 września 2021 r.

Wysokość stypendium wynosi maksymalnie 2.000 złotych brutto miesięcznie, tj. łącznie 18.000 złotych brutto rocznie.

 

Student ubiegający się o stypendium powinien spełniać łącznie następujące kryteria:

1) jest studentem V lub VI roku studiów kształcącym się na kierunku lekarskim;

2) nie powtarza roku, na który złożono wniosek o przyznanie stypendium;

3) uzyskał średnią ocen z egzaminów za rok studiów poprzedzający rok zgłoszenia wniosku nie mniejszą niż 4,2;

4) nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów na dzień składania wniosku oraz w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium;

5) zobowiąże się po zakończeniu stażu podyplomowego do dokonania wyboru co najmniej jednej specjalizacji deficytowej oraz zobowiąże się do podjęcia zatrudnienia w wojewódzkim podmiocie leczniczym, na okres pracy odpowiadający okresowi pobierania stypendium, liczonymi pełnymi latami.

 

Sporządzony wniosek wraz z załącznikami należy przesłać:

1) w formie elektronicznej i podpisany elektronicznie, albo

2) w formie papierowej, podpisany i przekazany w formie skanu

pocztą elektroniczną na adres

 

 

Szczegółowe informacje o stypendium dla studentów kierunku lekarskiego można uzyskać pod nr tel. 22 59 79 919 lub 22 59 79 913  albo wysyłając pytania na adres e-mail:

Pliki do pobrania

Rozmiar: 29 kB, Liczba pobrań: 291
Rozmiar: 21 kB, Liczba pobrań: 503

Liczba wyświetleń: 1222

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.