Szkoły Promocji Zdrowia

Szkoła Promocji Zdrowia – II edycja

2019.11.13 14:45 , aktualizacja: 2020.02.17 14:46

Autor: Hanna Ajdukiewicz (ZD), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

Druga edycja zadania „Szkoła Promocji Zdrowia” to rozbudowany program, który Samorząd Województwa Mazowieckiego realizuje od 1999 r.

 

W założeniach zadania zmodyfikowano cel główny, cele szczegółowe oraz monitoring. Szczególny nacisk położono na ewaluację działań edukacyjnych. W ramach ewaluacji zostały wskazane także poziomy wskaźników, które powinny zostać osiągnięte w trakcie realizacji zadania. Określono zakres obowiązków personelu pracującego z młodzieżą oraz sprecyzowano wymagania jakie powinien ten personel spełniać.

 

Najważniejsza zmiana dotyczy samego programu nauczania. W programie m.in. uwzględniono aktualne problemy i tematy z zakresu zdrowia publicznego. Szczególny nacisk został położony na tematy związane z edukacją dotyczącą zdrowia psychicznego. Zagadnienia wskazane w programie dotyczą m.in.: promocji zdrowia, zaburzeń homeostazy, zasad udzielania pierwszej pomocy, problemów etycznych w medycynie, niepełnosprawności, podstaw psychologii i żywienia. W nowym module dotyczącym zdrowia psychicznego, oprócz podstawowych informacji nt. uwarunkowań zdrowia psychicznego czy różnego rodzaju uzależnień, zostały także uwzględnione tematy związane z zapobieganiem występowania stresu oraz zagadnienia dotyczące zapobiegania stygmatyzacji i dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Zakres tematyczny składa się z  9 modułów i obejmuje 240 godzin realizowanych w ciągu trzech lat. Uczestnikami zadania jest młodzież z klas 1–3 ze szkół ponadpodstawowych z terenu województwa mazowieckiego.

 

Samorząd Województwa Mazowieckiego zakładał realizację zadania w taki sposób, aby w każdym okręgu NUTS 3 funkcjonowała jedna Szkoła Promocji Zdrowia (podregion ciechanowski, płocki, ostrołęcki, siedlecki, m.st. Warszawa, żyrardowski, radomski, warszawski wschodni z warszawskim zachodnim). W wyniku konkursu zostały wyłonione pomioty lecznicze z podregionu ciechanowskiego, płockiego, ostrołęckiego, siedleckiego, m.st. Warszawy i radomskiego.

 

Realizatorami działań dotyczących edukacji zdrowotnej młodzieży w ramach zadań z zakresu zdrowia publicznego – zadanie pt. „Szkoła Promocji Zdrowia II edycja” zostali:

 1. Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06–400 Ciechanów;

 2. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19, 09–400 Płock;

 3. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120 A, 07­410 Ostrołęka;

 4. Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. ul. Wierzejewskiego 12, 05­510 Konstancin-Jeziorna;

 5. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o., ul. Aleksandrowicza 5, 26­617 Radom;

 6. Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 26, 08­110 Siedlce.

 

Realizacja zadania odbywa się na podstawie podpisanego Porozumienia lub Listu intencyjnego o współpracy, pomiędzy podmiotem prowadzącym działalność leczniczą, a szkołą. Każdy podmiot realizujący zadanie organizuje co roku nabór do jednej grupy dla pierwszego roku. Jednocześnie będzie mógł prowadzić maksymalnie trzy grupy, po jednej dla każdego rocznika. Każda grupa uczniów nie może liczyć więcej niż 35 osób.

 

Założenia zadania „Szkoła Promocji Zdrowia ­ II edycja” są zgodne z następującymi dokumentami:

 1. Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym „w zakresie działań obejmujących edukację zdrowotną dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności dzieci, młodzieży”;

 2. Narodowym Programem Zdrowia na lata 2016­–2020, „w zakresie celu strategicznego – Poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności” w szczególności poprzez:
  a) stwarzanie warunków oraz kształtowanie motywacji, wiedzy i umiejętności zdrowego stylu życia, a także podejmowania działań na rzecz zdrowia własnego i innych,
  b) kształtowanie sprzyjającego zdrowiu środowiska życia, pracy i nauki;

 3. Narodowym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022 zakresie celu: „prowadzenie działań na rzecz zapobiegania stygmatyzacji i dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi”;

 4. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie priorytetów zdrowotnych w zakresie „tworzenia warunków sprzyjających utrzymaniu i poprawie zdrowia w środowisku nauki, pracy i zamieszkania”;

 5. „Mazowieckim Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018–­2021” w zakresie celu 2: „Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania stygmatyzacji i dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi”;

„Kierunkami działań w zakresie polityki zdrowotnej Województwa Mazowieckiego na lata 2018–­2021” w zakresie celu operacyjnego nr 9: „Edukacja zdrowotna i kształtowanie wśród mieszkańców Mazowsza postaw prozdrowotnych”.

 

Za organizację realizacji zadania pn.: „Szkoła Promocji Zdrowia – II edycja” w konkretnej jednostce odpowiada koordynator. Opiekun medyczny m. in. przygotowuje tematykę zajęć, opracowuje grafik miesięczny pracy, monitoruje wykorzystanie sprzętu dydaktycznego. Uczestniczy w procesie ewaluacji realizacji programu. Natomiast opiekun szkoły odpowiedzialny jest m. in. za utrzymywanie stałego kontaktu z koordynatorem i opiekunami medycznymi w zakresie harmonogramu i realizacji zajęć, ponosi odpowiedzialność za organizację sposobu dotarcia uczniów na zajęcia, bierze udział w organizacji akcji prozdrowotnych i wycieczek edukacyjnych, ponosi odpowiedzialność za uczniów podczas akcji prozdrowotnych i wycieczek. Osobą prowadzącą zajęcia realizujące zakres tematyczny zadania jest wykładowca.

 

Okres realizacji zadania „Szkoła Promocji Zdrowia – II edycja” został zaplanowany na lata 2019–­2024.

 

Rok 2020 - I olimpiada

Tematem przewodnim I Olimpiady II edycji "Szkoły Promocji Zzdorwia"  jest profilaktyka udarów mózgu. Olimpiada odbywać się będzie pod hasłem: Chroń się przed udarem, bo twoje życie jest darem.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 242 kB, Liczba pobrań: 196

Liczba wyświetleń: 411

powrót