Uchwały zarządu

Nr 1407/369/18 z dn. 28-08-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, złożonych w ramach konkursu RPMA.06.02.00-IP.01-14-043/16, Oś priorytetowa VI „Jakość życia” dla Działania 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych”, Typ projektów: „Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1406/369/18 z dn. 28-08-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, złożonych w ramach konkursu RPMA.06.02.00-IP.01-14-034/16, Oś priorytetowa VI „Jakość życia” dla Działania 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych”, Typ projektów: „Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1405/369/18 z dn. 28-08-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach konkursu RPMA.01.02.00-IP.01-14-068/17, Oś priorytetowa I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” dla Działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”, Typ projektów: „Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1404/369/18 z dn. 28-08-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach konkursu RPMA.06.01.00-IP.01-14-064/17, Oś priorytetowa VI „Jakość życia” dla Działania 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”, Typ projektów: „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb, Konkurs dla podmiotów leczniczych działających w publicznym systemie ochrony zdrowia w zakresie: Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) w zakresie zgodnym z Policy Paper oraz mapami potrzeb zdrowotnych opublikowanymi przez Ministerstwo Zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1403/369/18 z dn. 28-08-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania oraz zatwierdzenia zasad realizacji projektu nr RPMA.10.03.01-14-9213/17 pt.: „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” realizowanego w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.3 „Doskonalenie zawodowe”, Poddziałania 10.3.1 „Doskonalenie zawodowe uczniów” RPO WM 2014 – 2020

więcej

Nr 1402/369/18 z dn. 28-08-2018

w sprawie upoważnienia do podpisywania w imieniu Województwa Mazowieckiego dokumentów związanych z przystąpieniem do programu „Międzynarodowa współpraca miast: zrównoważone i innowacyjne miasta i regiony – działania regionalne Ameryka Łacińska"

więcej

Nr 1401/369/18 z dn. 28-08-2018

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2019 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, zadanie - „Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji”

więcej

Nr 1400/369/18 z dn. 28-08-2018

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu części nieruchomości zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Siennej 60 /ul. Śliskiej 51

więcej

Nr 1399/369/18 z dn. 28-08-2018

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Mazowieckiego przed organami administracji architektoniczno – budowlanej i nadzoru budowlanego

więcej

Nr 1398/369/18 z dn. 28-08-2018

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, położonej w Sokołowie Podlaskim przy ulicy Krzywej 30

więcej
Uchwały zarządu