Uchwały zarządu

Nr 1387/369/18 z dn. 28-08-2018

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej drogi nr 735 stacja kolejowa Ożarów – droga 92 na terenie miasta Ożarów Mazowiecki

więcej

Nr 1386/369/18 z dn. 28-08-2018

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Zarządu Województwa Mazowieckiego do udziału w pracach komisji oceny wniosków w ramach programu wieloletniego pod nazwą: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”

więcej

Nr 1385/369/18 z dn. 28-08-2018

w sprawie upoważnienia do podpisania umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Szydłowiec na realizację zadania pod nazwą: „Modernizacja ciągu dwóch ulic: Kąpielowej i Gen. Józefa Sowińskiego w Szydłowcu”

więcej

Nr 1384/369/18 z dn. 28-08-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru firm audytorskich do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną

więcej

Nr 1383/369/18 z dn. 28-08-2018

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie ze Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „TĘCZA” umowy na realizację w latach 2018-2019 zadania pn.: „Modernizacja węzła cieplnego oraz instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w Ośrodku dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących ze Sprzężoną Niepełnosprawnością”

więcej

Nr 1382/369/18 z dn. 28-08-2018

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie z Fundacją Odzyskać Radość umowy na realizację w latach 2018-2020 zadania pn.: „Ośrodek rehabilitacji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi „Przy Dworze” w Bogurzynie”

więcej

Nr 1381/369/18 z dn. 28-08-2018

w sprawie Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na lata 2018 – 2022

więcej

Nr 1380/369/18 z dn. 28-08-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie umów dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego

więcej

Nr 1379/369/18 z dn. 28-08-2018

w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie oraz dofinansowanie zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

więcej

Nr 1378/369/18 z dn. 28-08-2018

w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informacji z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za I półrocze 2018 roku

więcej
Uchwały zarządu