Uchwały zarządu

Nr 1377/369/18 z dn. 28-08-2018

w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2038, za I półrocze 2018 roku

więcej

Nr 1376/369/18 z dn. 28-08-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Garwolinie

więcej

Nr 1375/369/18 z dn. 28-08-2018

w sprawie poziomu szczegółowości projektów planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych Województwa Mazowieckiego na 2019 rok

więcej

Nr 1374/369/18 z dn. 28-08-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Województwo Mazowieckie na 2018 rok

więcej

Nr 1373/369/18 z dn. 28-08-2018

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2018 r

więcej

Nr 1372/369/18 z dn. 28-08-2018

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały w sprawie Siedlecko-Węgrowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

więcej

Nr 1371/369/18 z dn. 28-08-2018

w sprawie konkursu pn.: „Bezpieczeństwo drogowe na grafice komputerowej”

więcej

Nr 1370/369/18 z dn. 28-08-2018

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania OSP-2018

więcej

Nr 1369/369/18 z dn. 28-08-2018

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin/miast na wykonanie prac remontowych budynków użytkowanych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach zadania „Mazowieckie strażnice OSP – 2018”

więcej

Nr 1368/369/18 z dn. 28-08-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia Wspólnego Zamawiającego do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz udzielenia zamówień publicznych na rzecz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych

więcej
Uchwały zarządu