Uchwały zarządu

Nr 2732/116/11 z dn. 08-12-2011

w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pani Katarzyny Polkowskiej.

więcej

Nr 2731/116/11 z dn. 08-12-2011

w sprawie wypłaty odszkodowania za nieruchomości przewidziane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod poszerzenie dróg wojewódzkich.

więcej

Nr 2730/116/11 z dn. 08-12-2011

w sprawie wypłaty odszkodowania za nieruchomości przewidziane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod poszerzenie dróg wojewódzkich.

więcej

Nr 2729/116/11 z dn. 08-12-2011

w sprawie wydatkowania środków finansowych na organizację Spotkania Integracyjnego Kombatantów z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

więcej

Nr 2728/116/11 z dn. 08-12-2011

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o wsparcie realizacji zadań publicznych lub o powierzenie realizacji zadań publicznych w 2011 roku w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

więcej

Nr 2727/116/11 z dn. 08-12-2011

w sprawie upoważnienia do podpisywania pism kierowanych do wnioskodawców o występujących we wnioskach uchybieniach w ramach zadania pn. Roboty budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.), dotyczące obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.

więcej

Nr 2726/116/11 z dn. 08-12-2011

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o wsparcie realizacji zadań publicznych lub o powierzenie realizacji zadań publicznych w 2011 roku w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

więcej

Nr 2725/116/11 z dn. 08-12-2011

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w  sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego Specjalnego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornie.

więcej

Nr 2724/116/11 z dn. 08-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie odwołania i powołania Rady Programowej w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Siedlcach.

więcej

Nr 2723/116/11 z dn. 08-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. części zadań związanych z realizacją projektu systemowego „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces” w zakresie przeprowadzenia w 2011 roku dwudniowego specjalistycznego szkolenia oraz wydatkowania środków na realizację tego zadania.

więcej
Uchwały zarządu