Uchwały zarządu

Nr 2762/116/11 z dn. 08-12-2011

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

więcej

Nr 2761/116/11 z dn. 08-12-2011

w sprawie zakupu usługi polegającej na przygotowaniu reportażu filmowego z funkcjonowania Innowacyjnych Klubów Przedsiębiorczości na potrzeby promocji projektu pn. „Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej

Nr 2760/116/11 z dn. 08-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy wniosków ocenionych w ramach naboru systemowego nr 1/POKL/9.1.2/2011 dla Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Podziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 trwającego od dnia 3 czerwca 2011 r. do dnia 5 lipca 2011 r.

więcej

Nr 2759/116/11 z dn. 08-12-2011

w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków ocenionych w ramach II Posiedzenia Komisji Oceny Projektów po pozytywnym rozstrzygnięciu odwołania od etapu oceny formalnej w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/9.2/2011 dla Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  2007 - 2013, trwającego od dnia 31 marca 2011 r. do dnia 13 maja 2011 r.

więcej

Nr 2758/116/11 z dn. 08-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektu Miasta Stołecznego Warszawy – „Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (Park&Ride) - II etap”, znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (IWIPK), Priorytet III Regionalny system transportowy dla Działania 3.2 Regionalny transport publiczny.

więcej

Nr 2757/116/11 z dn. 08-12-2011

w sprawie zatwierdzenia częściowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu otwartego bez preselekcji RPOWM/1.8/1/2011 - lista nr 1 - Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” dla Działania 1.8 „Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

więcej

Nr 2756/116/11 z dn. 08-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski kandydatów na ekspertów oceniających projekty złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

więcej

Nr 2755/116/11 z dn. 08-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie zakupu usług doradczych w zakresie wdrażania Działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

więcej

Nr 2754/116/11 z dn. 08-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie zakupu usług doradczych w zakresie wdrażania Działania 1.8. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

więcej

Nr 2753/116/11 z dn. 08-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i ustalenia składu Grupy Zarządzającej dla Strategii e-Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013.

więcej
Uchwały zarządu