Uchwały zarządu

Nr 1771/372/10 z dn. 24-08-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą „Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie”, w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.

więcej

Nr 1770/372/10 z dn. 24-08-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą „Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli” z siedzibą w Warszawie, w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.

więcej

Nr 1769/372/10 z dn. 24-08-2010

w sprawie zakupu usługi polegającej na sporządzeniu dokumentacji projektowej
na budowę parkingu w miejscowości Błonie.

więcej

Nr 1768/372/10 z dn. 24-08-2010

w sprawie projektu planu rzeczowo – finansowego wydatkowania środków Funduszu Kolejowego w 2011 roku.

więcej

Nr 1767/372/10 z dn. 24-08-2010

w sprawie zasad ubiegania się przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne o dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego wkładu własnego przy realizacji projektów w ramach programów operacyjnych 2007 - 2013.

więcej

Nr 1766/372/10 z dn. 24-08-2010

w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za I półrocze 2010 roku.

więcej

Nr 1765/372/10 z dn. 24-08-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki  do projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok.

więcej

Nr 1764/372/10 z dn. 24-08-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności i merytorycznej (horyzontalnej, szczegółowej oraz strategicznej) złożonych w ramach konkursu zamkniętego
bez preselekcji RPOWM/7.3/1/2009 Priorytet VII „ Tworzenie i poprawa warunków
dla rozwoju kapitału ludzkiego” dla Działania 7.3 „Infrastruktura służąca pomocy społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2007 - 2013.

więcej

Nr 1763/372/10 z dn. 24-08-2010

w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektu znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (IWIPK), Priorytet III "Regionalny system transportowy", Działanie 3.1 „Infrastruktura drogowa”.

więcej

Nr 1762/372/10 z dn. 24-08-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu naboru wniosków
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2007 – 2013 na rok 2010.

więcej
Uchwały zarządu