Uchwały zarządu

Nr 1751/372/10 z dn. 24-08-2010

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie badania „Komplementarność wsparcia w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w województwie mazowieckim” oraz wydatkowania środków na realizację tego badania.

więcej

Nr 1750/372/10 z dn. 24-08-2010

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie badania ewaluacyjnego
pn.: „Badanie zdolności absorpcyjnych publicznych instytucji pomocy i integracji społecznej – beneficjentów systemowych – w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej PO KL” oraz wydatkowania środków na realizację tego badania.

więcej

Nr 1749/372/10 z dn. 24-08-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych
do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

więcej

Nr 1748/372/10 z dn. 24-08-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego modyfikacji podziału obszaru Województwa Mazowieckiego na jednostki statystyczne NTS-2 i NTS-3.

więcej

Nr 1747/372/10 z dn. 24-08-2010

w sprawie nabycia przez Województwo Mazowieckie nieruchomości niezbędnych
do przebudowy dróg wojewódzkich Nr 544, Nr 581, Nr 626, Nr 695, Nr 698 oraz Nr 802.

więcej

Nr 1746/372/10 z dn. 24-08-2010

w sprawie V edycji konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”.

więcej

Nr 1745/372/10 z dn. 24-08-2010

w sprawie zakupu usługi polegającej na przygotowaniu i zamieszczeniu artykułu promującego Województwo Mazowieckie w wydawnictwie „Liderzy polskiej turystyki”.

więcej

Nr 1744/372/10 z dn. 24-08-2010

w sprawie zakupu usługi polegającej na przygotowaniu projektu nowej szaty graficznej „KRONIKI MAZOWIECKIEJ Pisma Samorządu Województwa Mazowieckiego”
w celu dostosowania wyglądu gazety do założeń obowiązującego Systemu Identyfikacji Wizualnej Marki Mazowsze.

więcej

Nr 1743/372/10 z dn. 24-08-2010

w sprawie przeznaczenia środków na organizację oprawy artystycznej podczas uroczystości wręczenia nagród laureatom XI Edycji Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego.

więcej

Nr 1742/372/10 z dn. 24-08-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu
na nieruchomości położonej w Ząbkach przy ul. Popiełuszki, stanowiącej własność Województwa Mazowieckiego, na rzecz PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością.

więcej
Uchwały zarządu