Uchwały zarządu

Nr 1761/372/10 z dn. 24-08-2010

w sprawie zatwierdzenia listyrankingowej wniosków ocenionych w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/9.4/2010 dla Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 trwającego
od dnia 29 marca 2010 r. do dnia 26 kwietnia 2010 r.

więcej

Nr 1760/372/10 z dn. 24-08-2010

w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków ocenionych w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/9.3/2010 dla Działania9.3 „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 trwającego od dnia 15 lutego 2010 r. do dnia 25 marca 2010 r.

więcej

Nr 1759/372/10 z dn. 24-08-2010

w sprawie zatwierdzenia wniosku systemowego w ramachPoddziałania  9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych               w systemie oświatyPriorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013. 

więcej

Nr 1758/372/10 z dn. 24-08-2010

w sprawie zatwierdzenia listy wniosków, które przeszły procedurę ponownej oceny merytorycznej w wyniku pozytywnie rozpatrzonego protestu, w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/9.1.1/2009 dla Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności   w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 trwającego od dnia 15 kwietnia 2009 r. do dnia 27 maja 2009 r.

więcej

Nr 1757/372/10 z dn. 24-08-2010

w sprawie zatwierdzenia listy wniosków, które przeszły procedurę ponownej oceny merytorycznej w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestu w ramach konkursu otwartego nr 2/POKL/8.1.2/2009 dla Działania 8.1 „Rozwój pracowników
i przedsiębiorstw w regionie” Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych
i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 trwającego od dnia 30 lipca 2009 r. do 24 sierpnia 2009 r.

więcej

Nr 1756/372/10 z dn. 24-08-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listyrankingowej wniosków ocenionych w ramach konkursu zamkniętego nr 2/POKL/8.1.1/2009 dla Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 trwającego od dnia 1 do 29 lipca 2009 r.

więcej

Nr 1755/372/10 z dn. 24-08-2010

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup usług szkoleniowych na zakup usług szkoleniowych w zakresie stosowania metodyki PRINCE2 w projektach mających na celu wdrażanie RSI dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach projektu systemowego „Podniesienie kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odpowiedzialnych za proces implementacji RSI – budowa profesjonalnych kadr regionu Mazowsza” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL.

więcej

Nr 1754/372/10 z dn. 24-08-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na zakup usług szkoleniowych w zakresie stosowania metodyki PRINCE2 w projektach mających na celu wdrażanie RSI dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach projektu systemowego „Podniesienie kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Mazowieckiego odpowiedzialnych za proces implementacji RSI – budowa profesjonalnych kadr regionu Mazowsza” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL.

więcej

Nr 1753/372/10 z dn. 24-08-2010

w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 dla Działania 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu.

więcej

Nr 1752/372/10 z dn. 24-08-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

więcej
Uchwały zarządu