Uchwały zarządu

Nr 1580/366/10 z dn. 27-07-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia i realizacji projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pt. „Regionalny program stypendialny
dla uczniów szczególnie uzdolnionych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

więcej

Nr 1579/366/10 z dn. 27-07-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia częściowego wyboru pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalnościprojektów do dofinansowania
w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/6.1/1/2008 lista nr 15 Priorytet VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji dla Działania 6.1 Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

więcej

Nr 1578/366/10 z dn. 27-07-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności i merytorycznej (horyzontalnej, szczegółowej oraz strategicznej) złożonych w ramach konkursu zamkniętego
bez preselekcji RPOWM/7.3/1/2009 Priorytet VII „ Tworzenie i poprawa warunków
dla rozwoju kapitału ludzkiego” dla Działania 7.3 „Infrastruktura służąca pomocy społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2007 - 2013.

więcej

Nr 1577/366/10 z dn. 27-07-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia i realizacji projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. „Podniesienie kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odpowiedzialnych za proces implementacji RSI – budowa profesjonalnych kadr regionu Mazowsza” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

więcej

Nr 1576/366/10 z dn. 27-07-2010

w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektu znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (IWIPK), Priorytet III "Regionalny system transportowy", Działanie 3.1 „Infrastruktura drogowa”.

więcej

Nr 1575/366/10 z dn. 27-07-2010

w sprawie zatwierdzenia częściowego wyboru pozytywnie zweryfikowanych
pod względem oceny wykonalności
projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/5.2/1/2009 lista nr 3 Priorytet V "Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu " dla Działania 5.2 "Rewitalizacja miast" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

więcej

Nr 1574/366/10 z dn. 27-07-2010

w sprawie zatwierdzenia wniosku systemowego w ramach Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

więcej

Nr 1573/366/10 z dn. 27-07-2010

w sprawie częściowego wyboru projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalnoścido dofinansowania znajdujących się na liście nr 16 w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/3.1/1/2008 Priorytet III „Regionalny system transportowy” dla Działania 3.1 „Infrastruktura drogowa” (drogi gminne) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

więcej

Nr 1572/366/10 z dn. 27-07-2010

w sprawie zatwierdzenia wniosku systemowego w ramach Działania 9.3 „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego”, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007 - 2013.

więcej

Nr 1571/366/10 z dn. 27-07-2010

w sprawie zatwierdzenia częściowego wyboru pozytywnie zweryfikowanego
pod względem oceny wykonalności
projektu do dofinansowania znajdującego się
na liście nr 2 w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/4.1/2/2009 Priorytet IV „
Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetykadla Działania 4.1 „Gospodarka wodno - ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

więcej
Uchwały zarządu