Uchwały zarządu

Nr 1570/366/10 z dn. 27-07-2010

w sprawie zatwierdzenia częściowego wyboru pozytywnie zweryfikowanych
pod względem oceny wykonalności
projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/2.2/1/2008 lista nr 7 dla Działania 2.2 „Rozwój
e-usług” Priorytet II „Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza” Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

więcej

Nr 1569/366/10 z dn. 27-07-2010

w sprawie upoważnienia do podpisywania aneksów do umów ramowych w 2010 r.
na prowadzenie Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej

Nr 1568/366/10 z dn. 27-07-2010

w sprawie upoważnienia do podpisywania aneksów do umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Mazowieckiego na 2010 r. oraz rozliczeń środków dotacji celowej.

więcej

Nr 1567/366/10 z dn. 27-07-2010

w sprawie zatwierdzenia listy wniosków ocenionych w wyniku procedury odwoławczej wramach konkursu zamkniętego nr 5/IN/6.1.1/2009 dla Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”;Działanie 6.1  „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”; Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

więcej

Nr 1566/366/10 z dn. 27-07-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Norbertowi Barszczewskiemu - Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących im. Ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Radomiu na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa stołówki".

więcej

Nr 1565/366/10 z dn. 27-07-2010

w sprawie zakupu usługi polegającej na wykonaniu fotokastu w wersji angielskiej
wraz z oprawą dźwiękowo - muzyczną w celu promocji Województwa Mazowieckiego.

więcej

Nr 1564/366/10 z dn. 27-07-2010

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki
na realizację zadania: Chopiniana - VIII Dni Fryderyka Chopina w Warszawie.

więcej

Nr 1563/366/10 z dn. 27-07-2010

w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Województwa Mazowieckiego na sztandarze fundowanym przez osoby i organizacje związane z Mazowiecką Organizacją Wojewódzką Ligi Obrony Kraju.

więcej

Nr 1562/366/10 z dn. 27-07-2010

w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami
dla Gminy Michałowice na lata 2010 - 2013 z uwzględnieniem lat 2014 - 2017”.

więcej

Nr 1561/366/10 z dn. 27-07-2010

w sprawie zaopiniowania projektu dokumentu pn. „Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Sochaczew – Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Sochaczew na lata 2010 - 2017”.

więcej
Uchwały zarządu