Uchwały zarządu

Nr 1560/366/10 z dn. 27-07-2010

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

więcej

Nr 1559/366/10 z dn. 27-07-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie terminów zakończenia okresów zbiorów poszczególnych gatunków roślin uprawnych na terenie Województwa Mazowieckiego, dla celów zachowania uprawnień odszkodowawczych za szkody łowieckie, obowiązujących w 2010 r.

więcej

Nr 1558/366/10 z dn. 27-07-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji w roku szkolnym 2010/2011 projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego – Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

więcej

Nr 1557/366/10 z dn. 27-07-2010

w sprawie wypłaty wynagrodzenia dla nauczycieli – opiekunów stypendystów w ramach projektu „Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

więcej

Nr 1556/366/10 z dn. 27-07-2010

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Specjalnego Ośrodka Szkolno
- Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu
do projektu „Integracja zawodowa i społeczna osób z deficytem słuchu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytetu VII Promocja integracji społecznej – Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej – Poddziałania 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz udzielenia pełnomocnictwa Małgorzacie Ziębie – Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu.

więcej

Nr 1555/366/10 z dn. 27-07-2010

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Marzennie Przesmyckiej - Baranek,
Wicedyrektorowi do spraw administracyjno - gospodarczych Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

więcej

Nr 1554/366/10 z dn. 27-07-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie rozdysponowania środków finansowych terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz udzielenia upoważnienia do podpisywania umów dotacji z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

więcej

Nr 1553/366/10 z dn. 27-07-2010

w sprawie przyjęcia od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją
ich skutków – w zakresie likwidacji skutków powodzi” w 2010 roku.

więcej

Nr 1552/366/10 z dn. 27-07-2010

w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania umów, aneksów zmieniających umowy oraz rozwiązywania umów przyznania pomocy finansowej na realizację operacji objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach działań: „Odnowa i rozwój wsi”,„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, „Wdrażanie projektów współpracy” oraz „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”.

więcej

Nr 1551/366/10 z dn. 27-07-2010

uchylająca uchwałę w sprawie zakupu usługi polegającej na zamieszczeniu
w 6 mazowieckich tygodnikach regionalnych wkładki na temat grup producenckich funkcjonujących w województwie mazowieckim i informacji o działaniach Samorządu Województwa Mazowieckiego wspomagających promocję grup producenckich.

więcej
Uchwały zarządu