Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020

Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020 – rozstrzygnięcie

2020.06.24 09:30 , aktualizacja: 2020.06.24 09:58

Autor: Piotr Kurp (BS), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

Sejmik Województwa Mazowieckiego 23 czerwca 2020 r. podjął uchwałę w sprawie udzielenia przez województwo mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020”.

 

Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020” (MIWIS MAZOWSZE 2020), przyznał gminom i powiatom z terenu Mazowsza pomoc finansową na realizację zadań inwestycyjnych polegających na budowie nowej infrastruktury sportowej oraz zadań bieżących polegających na modernizacji i remoncie obiektów sportowych już istniejących. Wsparcie uzyskało 114 jednostek samorządu terytorialnego, a łączna kwota udzielonej pomocy finansowej to 10 mln 70 tys. zł.

 

Lista Beneficjentów programu „MIWIS MAZOWSZE 2020” stanowi załącznik do komunikatu.

 

Ważne informacje:

 1. Pomoc finansowa przyznana w ramach „MIWIS MAZOWSZE 2020” stanowić będzie dofinansowanie zadania zgłoszonego przez Beneficjenta w złożonym wniosku pod warunkiem, że wydatki poniesione przez Beneficjenta na jego realizację zostaną uznane za koszty kwalifikowalne,
 2. Za kwalifikowalne uznaje się tylko takie wydatki, które są bezpośrednio związane
  z wnioskowanym zadaniem, a konieczność ich poniesienia jest niezbędna do jego realizacji,
 3. Pomoc finansowa zostanie przekazana na wskazany przez Beneficjenta wyodrębniony rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy – zgodnie z umową, posiadanie wyodrębnionego rachunku bankowego na potrzeby realizacji zgłoszonego zadania jest obowiązkiem Beneficjenta, co będzie weryfikowane podczas analizy sprawozdania końcowego,
 4. Koszty uznawane będą za kwalifikowalne tylko wtedy, gdy będą poniesione nie wcześniej niż po dacie podpisania Umowy o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020”,
 5. Podatek VAT związany z realizacją zadania w ramach „MIWIS MAZOWSZE 2020” jest kosztem kwalifikowalnym pod warunkiem, że nie budzi żadnych wątpliwości prawnych i nie jest możliwy do odzyskania niezależnie od formy realizacji zadania. Koszty kwalifikowalne liczy się jako wartość brutto w przypadku, gdy Beneficjent nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT. Jeżeli Beneficjent w ramach realizacji Zadania posiada prawną możliwość odzyskania podatku VAT, to w takiej sytuacji całkowitą wartość kosztów kwalifikowalnych liczy się jako wartość netto wydatku poniesionego przez Beneficjenta.

 

Wytyczne dotyczące podpisywania Umów o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIWIS MAZOWSZE 2020”:

 

W celu przygotowania Umowy o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego, prosimy o niezwłoczne przekazanie następujących dokumentów i informacji:

 • Wskazanie z imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji osób, które będą uprawnione do podpisania umowy w imieniu Beneficjenta (proszę nie wskazywać imienia i nazwiska Skarbnika Beneficjenta chyba że, Statut Beneficjenta lub inne uwarunkowania stanowią inaczej),
 • Aktualizację montażu finansowego (załącznik do niniejszego komunikatu), uwzględniający aktualny i realny termin realizacji zadania, kwotę przyznanej pomocy finansowej oraz numer wyodrębnionego rachunku bankowego Beneficjenta na który zostanie przekazana pomoc finansowa,
 • W przypadku zadań, które będą realizowane przy pomocy własnej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, kopię statutu własnej jednostki organizacyjnej – z którego wynika uprawnienie do wykonywania przez jednostkę organizacyjną Beneficjenta danego rodzaju zadań.

 

UWAGA:

 • Nazwa realizowanego zadania nie może ulec zmianie w stosunku do nazwy zadania określonej w złożonym wniosku,
 • Środki pomocy finansowej przekazane z budżetu Województwa Mazowieckiego na wyodrębniony rachunek bankowy, o którym mowa w Umowie o udzieleniu pomocy finansowej, powinny być tam utrzymane do momentu zlecenia płatności na rzecz wykonawcy zadania (weryfikacja nastąpi na podstawie przedkładanej historii rachunku bankowego),
 • W przypadku realizacji zadania przez jednostkę organizacyjną Beneficjenta należy pamiętać, że nabywcą usług i towarów określonym na wszystkich dokumentach księgowych jest Beneficjent tj. podmiot który otrzymał pomoc finansową i otrzymaną pomoc będzie rozliczał.

 

Dodatkowe informacje:

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Włodzimierz Figarski – Kierownik Biura Sportu, tel. 22 59 79 414;
Piotr Kurp, tel. 22 59 79 402.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 28 kB, Liczba pobrań: 1419
Rozmiar: 56 kB, Liczba pobrań: 530
Rozmiar: 535 kB, Liczba pobrań: 464, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 2426

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.