Mazowiecki Program Dofinansowania Szkolnych Pracowni Przedmiotowych

Mazowiecki Program Dofinansowania Szkolnych Pracowni Przedmiotowych (MPDSPP)

2020.03.11 11:00 , aktualizacja: 2020.03.19 09:57

Autor: Karolina Kobylińska (ES), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

UWAGA! Komunikat dotyczący składania wniosków w ramach Mazowieckiego Programu Dofinansowania Szkolnych Pracowni Przedmiotowych

 

W związku z zaistniałym problemem rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa, praca Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego została ograniczona do pracy zdalnej. Z uwagi na trwający nabór wniosków do „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Szkolnych Pracowni Przedmiotowych” prosimy o składanie wniosków w sposób określony w Regulaminie oraz dodatkowo o przesyłanie skanów  drogą elektroniczną na adres: . Takie rozwiązanie pozwoli na sprawniejszą prace przy ocenie formalnej  wniosków i skróci czas ich rozpatrywania.

 

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Edukacji i Sportu poprzez e-mail:

Paweł Dopadko – Kierownik Biura ds. Koordynacji i Wspierania Edukacji,

e-mail: 

Karolina Kobylińska, e-mail: 

Katarzyna Cyran, e-mail: 

 

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje, że od 10 marca 2020 r. ruszył nabór wniosków do „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Szkolnych Pracowni Przedmiotowych”.

 

 

Celem „Mazowieckiego Program Dofinansowania Szkolnych Pracowni Przedmiotowych” jest podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez wykorzystanie nowoczesnej bazy dydaktycznej oraz pomoc w rozwoju nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej jednostek oświatowych. Realizacja tych celów polegać będzie na poprawie warunków oraz zwiększeniu dostępności zarówno do nowych, jak również już istniejących pracowni przedmiotowych oraz zwiększeniu dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych i oprogramowania.

 

Program zakłada udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego z terenu Województwa Mazowieckiego pomocy finansowej na realizację zadań polegających na modernizacji lub utworzeniu nowych szkolnych pracowni przedmiotowych w jednostkach oświaty.

Pomocą finansową ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego mogą zostać objęte zadania realizowane w szkołach/zespołach szkół, dla których jednostka samorządu terytorialnego jest organem prowadzącym.

 

Kwota środków finansowych przeznaczona na realizację programu w 2020 r. wynosi 10 mln .

 

Podmioty uprawnione

 

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o pomoc finansową są wszystkie jednostki samorządu terytorialnego z terenu Województwa Mazowieckiego.

 

Zakres rzeczowy pomocy finansowej

 

Pomoc udzielana Beneficjentowi jest pomocą o charakterze bieżącej działalności.

Zadanie może polegać na modernizacji lub utworzeniu nowych szkolnych pracowni przedmiotowych, w tym w szczególności:

 1. informatycznych;
 2. językowych;
 3. biologicznych;
 4. chemicznych;
 5. geograficznych;
 6. przyrodniczych;
 7. fizycznych;
 8. przedmiotów zawodowych.

Katalog pracowni, o którym mowa powyżej, nie ma charakteru zamkniętego i dopuszcza się możliwość dofinansowania innego rodzaju pracowni przedmiotowych oraz pracownie o charakterze uniwersalnym, mieszanym lub pracownie kompleksowe przewidziane do nauki kilku przedmiotów.

 

Niezbędne wyposażenie pracowni

 

W celu zapewnienia wysokich standardów oraz zastosowania nowoczesnych Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK), każda pracownia musi być wyposażona w przynajmniej jedno z poniżej wymienionych urządzeń wraz z pakietem oprogramowania do wspomagania nauki danego przedmiotu:

 1. stanowiska komputerowe;

 2. tablicę multimedialną;

 3. monitor interaktywny;

 4. tablicę dotykową.

  Dodatkowo pracownie mogą być dodatkowo wyposażone w tablety lub laptopy dla uczniów oraz sprzęt mobilny dla nauczycieli, umożliwiające prowadzenie zajęć lekcyjnych w terenie.

 

Dodatkowe elementy programu – szkolenia

 

W celu zapewnienia pełnego wykorzystania merytorycznego i metodycznego dofinansowanych pracowni, organizowane będą bezpłatne szkolenia dla nauczycieli, prowadzących zajęcia lekcyjne w nowych pracowniach.

Szczegółowe warunki, tryb i terminy udziału nauczycieli w szkoleniach zostaną opracowane i przekazane Beneficjentom po podpisaniu umów o udzielenie pomocy finansowej.

 

Wysokość i warunki otrzymania pomocy finansowej

 

Dofinansowanie  zadania w ramach programu może wynieść do 60 proc. całkowitych kosztów kwalifikowalnych realizacji zadania i nie może przekroczyć kwoty 70 tys. zł.

Minimalny wkład własny Beneficjenta musi wynosić 40 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Środki finansowe na pokrycie wkładu własnego muszą być zabezpieczone ze środków własnych Beneficjenta.

Jednostka Samorządu Terytorialnego może otrzymać pomoc finansową tylko na jedno zadanie realizowane w jednej szkole/zespole szkół, za wyjątkiem:
- Miasto Warszawa może otrzymać pomoc na maksymalnie dziesięć zadań,

- Miasta: Radom, Siedlce, Płock, Ostrołęka i Ciechanów mogą otrzymać pomoc na maksymalnie po trzy zadania.

 

Pomoc finansowa zostanie przekazana Beneficjentowi jednorazowo w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

Pomoc może być udzielona jedynie dla zadań jednoetapowych, przygotowanych lub planowanych, których zakończenie nastąpi do dnia 31 grudnia 2020 roku.

 

Kwalifikowalność wydatków

 

Za kwalifikowalne uznaje się tylko takie wydatki, które są bezpośrednio związane
z wnioskowanym zadaniem, a konieczność ich poniesienia jest niezbędna do jego realizacji.

Wydatek kwalifikowalny ponoszony z pomocy finansowej może być poniesiony przez Beneficjenta nie wcześniej niż po dniu podpisania Umowy o przyznaniu pomocy finansowej oraz nie później niż do dnia zakończenia realizacji zadania.

 

Nabór wniosków

Wnioski należy składać (na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu) w terminie do dnia 15 kwietnia 2020 r.:

 1. w formie papierowej osobiście, w godzinach: 8.00-16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26 lub
  w punktach kancelaryjnych Urzędu;

 2. w formie papierowej przez operatora pocztowego, na adres:

  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

  Departament Edukacji Publicznej i Sportu

  ul. Brechta 3

  03-472 Warszawa

  Wnioski powinny być składane w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

  (Nabór wniosków MPDSPP – pracownie)

  (o terminie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego lub data nadania)

 3. za pomocą profilu zaufanego ePUAP z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami opisanymi na stronie internetowej: http://www.mazovia.pl/cyfrowy-urzad/elektroniczna-skrzynka-podawcza/.

  Uwaga: W przypadku złożenia wniosków ponad limit określony w Regulaminie, rozpatrywane będą wnioski tylko do tego limitu.

   

  Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem pomocy.

   

Umowa

 

Wzór umowy pomiędzy województwem mazowieckim a wnioskodawcą o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Szkolnych Pracowni Przedmiotowych”, zostanie opublikowany w terminie późniejszym.

 

Informacje szczegółowe

 

Szczegóły dotyczące udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowiecki Program Dofinansowania Szkolnych Pracowni Przedmiotowych” określa Regulamin stanowiący załącznik do Uchwały Nr …/../2020 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 marca 2020 r. (dostępny poniżej)

Przed przystąpieniem do aplikowania prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.

 

Kontakt:

 

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Paweł Dopadko – Kierownik Biura ds. Koordynacji i Wspierania Edukacji, tel. 22 5979421

e-mail: pawel.dopadko@mazovia.pl

Karolina Kobylińska, tel. 22 5979448, e-mail: karolina.kobylinska@mazovia.pl

Katarzyna Cyran, tel. 22 5979429, e-mail: katarzyna.cyran@mazovia.pl

Anna Lewczuk, tel. 22 5979432, e-mail: anna.lewczuk@mazovia.pl

Agnieszka Siekierska, tel. 22 5979442, e-mail: agnieszka.siekierska@mazovia.pl

Pliki do pobrania

Rozmiar: 93 kB, Liczba pobrań: 1722
Rozmiar: 71 kB, Liczba pobrań: 1858
Rozmiar: 59 kB, Liczba pobrań: 581
Rozmiar: 157 kB, Liczba pobrań: 661

Liczba wyświetleń: 6652

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.