Uchwały zarządu

Nr 1506/167/20 z dn. 29-09-2020

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach naboru RPMA.03.03.00-IP.01-14-111/20, Oś priorytetowa III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości” dla Działania 3.3 „Innowacje w MŚP”, Typ projektów: „Finansowanie wydatków MŚP, których sytuacja pogorszyła się w związku z pandemią COVID-19, dotyczących utrzymania bieżącej działalności firmy i zapewnienia jej płynności finansowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020

więcej

Nr 1505/167/20 z dn. 29-09-2020

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego

więcej

Nr 1504/167/20 z dn. 29-09-2020

w sprawie publikacji zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 (wersja 4.0)

więcej

Nr 1503/167/20 z dn. 29-09-2020

w sprawie upoważnienia do podpisania listu intencyjnego dotyczącego realizacji projektu finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych polegającego na wybudowaniu pawilonu infrastruktury krytycznej pełnego cyklu przetwarzania danych spełniającego warunki górnego poziomu standardu (TIER-4)

więcej

Nr 1502/167/20 z dn. 29-09-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego w 2020 r. na realizację zadania pn.: „Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów”, w części dotyczącej wniosków o dofinansowanie robót budowlanych złożonych do 30 listopada 2019 r.

więcej

Nr 1501/167/20 z dn. 29-09-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie

więcej

Nr 1500/167/20 z dn. 29-09-2020

w sprawie aneksu nr 2 do umowy dotyczącej pokrycia kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w „Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica” Sp. z o.o.

więcej

Nr 1499/167/20 z dn. 29-09-2020

w sprawie przyjęcia „Programu wczesnego wykrywania i profilaktyki cukrzycy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego” na lata 2017–2022

więcej

Nr 1498/167/20 z dn. 29-09-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizatora „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej u osób po ostrych zespołach wieńcowych” na lata 2019–2022

więcej

Nr 1497/167/20 z dn. 29-09-2020

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce na zawarcie umowy najmu pomieszczeń o łącznej powierzchni 711,87 m2

więcej
Uchwały zarządu