Uchwały zarządu

Nr 1949/301/17 z dn. 12-12-2017

w sprawie weryfikacji złożonych projektów planów finansowych jednostek budżetowych na 2018 r. pod względem ich zgodności z projektem uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok

więcej

Nr 1948/301/17 z dn. 12-12-2017

zmieniająca uchwałę w sprawie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Województwo Mazowieckie na 2017 rok

więcej

Nr 1947/301/17 z dn. 12-12-2017

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2017 r.

więcej

Nr 1946/301/17 z dn. 12-12-2017

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łomianki

więcej

Nr 1945/301/17 z dn. 12-12-2017

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mława oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mława

więcej

Nr 1944/301/17 z dn. 12-12-2017

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji aglomeracji Ryczywół

więcej

Nr 1943/301/17 z dn. 12-12-2017

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mrozy oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mrozy

więcej

Nr 1942/301/17 z dn. 12-12-2017

w sprawie przyjęcia od Gminy Miasta Pruszków pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa – Kamion”

więcej

Nr 1941/301/17 z dn. 12-12-2017

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, złożonych w ramach konkursu RPMA.05.01.00-IP.01-14-057/17, Oś priorytetowa V „Gospodarka przyjazna środowisku” dla Działania 5.1 „Dostosowanie do zmian klimatu”, Typ projektów: „Rozwój kompleksowych systemów małej retencji zgodnie z Programem Małej Retencji dla Województwa Mazowieckiego oraz zabezpieczenie spływu wód wezbraniowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1940/301/17 z dn. 12-12-2017

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, złożonych w ramach konkursu RPMA.04.03.02-IP.01-14-045/17, Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” dla Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, Poddziałania 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT”, Typ projektów: „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej –„Parkingi Parkuj i Jedź’’” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej
Uchwały zarządu