Uchwały zarządu

Nr 1939/301/17 z dn. 12-12-2017

w sprawie umowy konsorcjum dotyczącej projektu pt.: „Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny”

więcej

Nr 1938/301/17 z dn. 12-12-2017

w sprawie umowy dotacji celowej na 2017 r. dla Instytucji Pośredniczącej na pokrycie zobowiązań wynikających z rozstrzygnięć postępowań administracyjnych i sądowych w projektach realizowanych i finansowanych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

więcej

Nr 1937/301/17 z dn. 12-12-2017

w sprawie ustalenia dla samorządów powiatowych województwa mazowieckiego kwot środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w roku 2018

więcej

Nr 1936/301/17 z dn. 12-12-2017

w sprawie podziału kwot środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla samorządów powiatowych województwa mazowieckiego przeznaczonych na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w roku 2018

więcej

Nr 1935/301/17 z dn. 12-12-2017

w sprawie porozumienia z Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach i Warszawie dotyczącego określenia zasad współdziałania przy realizacji i finansowaniu zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2018 roku

więcej

Nr 1934/301/17 z dn. 12-12-2017

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie dodatkowych zajęć o charakterze artystycznym w tym Zespole

więcej

Nr 1933/301/17 z dn. 12-12-2017

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie dodatkowych zajęć o charakterze artystycznym w tym Zespole

więcej

Nr 1932/301/17 z dn. 12-12-2017

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie dodatkowych zajęć o charakterze twórczym i artystycznym w tym Teatrze

więcej

Nr 1931/301/17 z dn. 12-12-2017

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie dodatkowych zajęć o charakterze twórczym i artystycznym w tym Teatrze

więcej

Nr 1930/301/17 z dn. 12-12-2017

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie dodatkowych zajęć o charakterze twórczym i artystycznym w tym Teatrze

więcej
Uchwały zarządu