Uchwały zarządu

Nr 1959/301/17 z dn. 12-12-2017

w sprawie wyboru laureata i przyznania Nagrody Twórczej za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

więcej

Nr 1958/301/17 z dn. 12-12-2017

w sprawie upoważnienia do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Mazowieckiego na Walnym Zebraniu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

więcej

Nr 1957/301/17 z dn. 12-12-2017

w sprawie II edycji konkursu „Lekcje o Mazowszu” oraz upoważnienia Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli do jego przeprowadzenia

więcej

Nr 1956/301/17 z dn. 12-12-2017

w sprawie przyznania stypendiów wojewódzkich dla studentów uczelni artystycznych, zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami

więcej

Nr 1955/301/17 z dn. 12-12-2017

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru umowy stypendialnej o stypendium wojewódzkie dla studenta uczelni artystycznej, zajmującej się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami

więcej

Nr 1954/301/17 z dn. 12-12-2017

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przekazania skargi na uchwałę nr 207/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 października 2006 r. w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie” wraz z załącznikami do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego

więcej

Nr 1953/301/17 z dn. 12-12-2017

w sprawie wyrażenia zgody na zakup usługi doradztwa podatkowego dla Województwa Mazowieckiego w zakresie podatku od towarów i usług

więcej

Nr 1952/301/17 z dn. 12-12-2017

w sprawie umowy finansowej dotyczącej zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 300.000.000 zł

więcej

Nr 1951/301/17 z dn. 12-12-2017

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wystąpienia do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z wnioskiem o nadanie kodu identyfikującego podmiot prawny oraz podejmowania wszelkich działań wobec Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. związanych z nadaniem i utrzymaniem kodu identyfikującego podmiot prawny

więcej

Nr 1950/301/17 z dn. 12-12-2017

w sprawie weryfikacji projektów planów finansowych jednostek budżetowych dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Województwo Mazowieckie na 2018 rok

więcej
Uchwały zarządu