Uchwały zarządu

Nr 1626/368/10 z dn. 03-08-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia i realizacji projektu systemowego Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego pn. „Trendy rozwojowe Mazowsza”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

więcej

Nr 1625/368/10 z dn. 03-08-2010

w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków ocenionych w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/9.3/2010 dla Działania9.3 „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 trwającego od dnia 15 lutego 2010 r. do dnia 25 marca 2010 r.

więcej

Nr 1624/368/10 z dn. 03-08-2010

w sprawie zatwierdzenia wniosku systemowego w ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

więcej

Nr 1623/368/10 z dn. 03-08-2010

w sprawie zatwierdzenia wniosku systemowego w ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

więcej

Nr 1622/368/10 z dn. 03-08-2010

w sprawie zatwierdzenia wniosku systemowego w ramach Działania 6.2 „Wsparcie
oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. 

więcej

Nr 1621/368/10 z dn. 03-08-2010

w sprawie zatwierdzenia częściowego wyboru pozytywnie zweryfikowanego
pod względem oceny wykonalności
projektu do dofinansowania znajdującego się
na liście nr 3 w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/4.1/2/2009 Priorytet IV „
Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetykadla Działania 4.1 „Gospodarka wodno - ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

więcej

Nr 1620/368/10 z dn. 03-08-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie interaktywnego serwisu internetowego służącemu monitorowaniu projektów realizowanych w województwie mazowieckim
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013 oraz komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w trybie dialogu konkurencyjnego.

więcej

Nr 1619/368/10 z dn. 03-08-2010

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na przygotowanie raportu otwarcia dotyczącego stanu innowacyjności Mazowsza po uchwaleniu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2007 – 2015 w ramach realizacji projektu systemowego
pn.: „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”.

więcej

Nr 1618/368/10 z dn. 03-08-2010

w sprawie zatwierdzenia listy wniosków ocenionych w wyniku procedury odwoławczej wramach konkursu zamkniętego nr 1/6.1.2/2010 dla Poddziałania 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”;Działanie 6.1 „Poprawa dostępu
do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”; Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007 - 2013.

więcej

Nr 1617/368/10 z dn. 03-08-2010

w  sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków ocenionychwramach konkursu otwartego nr 2/6.1.1/2010 dla Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających                     bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”;Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”; Priorytet
VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007 - 2013.

więcej
Uchwały zarządu