Uchwały zarządu

Nr 885/44/11 z dn. 10-05-2011

w sprawie przyjęcia od Gminy Chlewiska pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 38 + 000 do km 45 + 217 na terenie gminy Chlewiska realizowanej w ramach zadania „Droga wojewódzka nr 727 Klwów – Szydłowiec”.

więcej

Nr 884/44/11 z dn. 10-05-2011

w sprawie przyjęcia od Gminy Nowe Miasto nad Pilicą pomocy finansowej w formie dotacji celowej na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 707 w m. Żdżary realizowaną w ramach zadania: „Budowa lub przebudowa chodników zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich, realizowanych w ramach umów w sprawie wspólnej realizacji zadań z samorządami miast i gmin województwa mazowieckiego”.

więcej

Nr 883/44/11 z dn. 10-05-2011

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie.

więcej

Nr 882/44/11 z dn. 10-05-2011

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie usługi na rzecz Województwa Mazowieckiego polegającej na sporządzeniu analizy przedprywatyzacyjnej spółki „Koleje Mazowieckie – KM” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

więcej

Nr 881/44/11 z dn. 10-05-2011

w sprawie upoważnienia do reprezentowania i wykonywania prawa głosu w imieniu Wspólnika, Województwa Mazowieckiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

więcej

Nr 880/44/11 z dn. 10-05-2011

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Instytucję Filmową „MAX - FILM” S.A. nieruchomości położonej w Mińsku Mazowieckim, przy ul. Piłsudskiego 7.

więcej

Nr 879/44/11 z dn. 10-05-2011

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji zdjęciowej, dotyczącej realizacji projektu „Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną”.

więcej

Nr 878/44/11 z dn. 10-05-2011

w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na pokrycie kosztów organizacji posiedzeń Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz Grup Roboczych działających w ramach Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki w 2011 roku.

więcej

Nr 877/44/11 z dn. 10-05-2011

w sprawie zakupu występu zespołu muzycznego „Springer” podczas koncertu galowego, w ramach wyborów Miss Ziemi Radomskiej.

więcej

Nr 876/44/11 z dn. 10-05-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.

więcej
Uchwały zarządu